เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายสมพร ปาวิน 
  นายแสวง กันทะวงค์ 
  น.ส.อรทัย ปรีชา 
  น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 
  นายทศพร โสภาอุทก 
  นายอภิชาติ หมั่นวิชา 
  น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 
  นางรจนา อุดมรักษ์ 
  น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา 
  นายภานุวัต ศิริ 
  นางอัมพร คำฟองเครือ 
  นางดาริน ชมภูพันธ์ 
  นายครรชิต ชมภูพันธ์ 
  น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 
  นางจิราพรรณ เคหา 
  นายโยธิน นันตา 
  นายพุฒิพงศ์ คำเฟย 
  น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น 
  นายธนกร เคหา 
  นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 
  นายดวงจันทร์ จอมจันทร์ 
  น.ส.รสสุคนธ์ มะโนเสาร์ 
  นายประเสริฐ แสงเพชร 
  นายสุรศักดิ์ โพธินาม 
  นางสมคิด ไคร้แสง 
  นายจรัญ ภิรักษ์ 
  นายกิตติพงษ์ ทิพยะ 
  นายทรบ ถวาย 
  นายสิทธิพร อุบายลับ 
  นายวิษณุ จันทร์เจริญ 
  นายประถัม ไวรักษ์ 
  นายคมสันต์ ทิพยเนตร 
  นางแสงจันทร์ ศรีวังพล 
  นายสุคนธ์ ปามา