เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ  08:46:54 :  
นายภานุวัต ศิริ  08:42:17 :  
น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา  08:40:42 :  
นางรจนา อุดมรักษ์  08:40:36 :  
นายอภิชาติ หมั่นวิชา  08:29:45 :  
นายครรชิต ชมภูพันธ์  08:27:56 :  
นางดาริน ชมภูพันธ์  08:27:47 :  
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ  08:27:43 :  
นางอัมพร คำฟองเครือ  08:27:38 :  
น.ส.อรทัย ปรีชา  08:26:27 :  
นายโยธิน นันตา  08:24:05 :  
นายดวงจันทร์ จอมจันทร์  08:22:56 :  
นายจรัญ ภิรักษ์  08:18:11 :  
นายวิษณุ จันทร์เจริญ  08:16:07 :  
นายทศพร โสภาอุทก  08:13:09 :  
นายธนกร เคหา  08:11:40 :  
นายสุพรรณ ดวงรัตน์  08:06:24 :  
น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์  07:59:07 :  
นายสิทธิพร อุบายลับ  07:58:26 :  
นายสุรศักดิ์ โพธินาม  07:43:24 :  
นายวีระยุทธ ธิปัน  07:40:07 :  
นายแสวง กันทะวงค์  07:37:41 :  
นายประถัม ไวรักษ์  07:37:16 :  
นายจรัล ขุนนา  07:37:08 :  
น.ส.สิริจันทร์ สมณะ  07:23:58 :  
นายจรัส ดาวเรือง  07:15:19 :  
นายนรินทร์ นาคสาร  07:10:19 :  
นายมงคล ดาวเรือง  07:10:08 :  
นายสมพร ปาวิน  07:09:20 :  
นายทวีศักดิ์ แสงสวาศ  06:55:01 :  
นายสมพงษ์ ดาวเรือง  06:54:57 :  
นายสิทธัญ วงค์ปั๋น  05:17:52 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน