เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางแสงจันทร์ ศรีวังพล 
  นายทรบ ถวาย 
  นายสุคนธ์ ปามา 
  น.ส.อรทัย ปรีชา 
  น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 
  นางรจนา อุดมรักษ์ 
  น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 
  น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา 
  นายประเสริฐ แสงเพชร 
  นายดวงจันทร์ จอมจันทร์ 
  นายทศพร โสภาอุทก 
  นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 
  น.ส.รสสุคนธ์ มะโนเสาร์ 
  นายสมพร ปาวิน 
  นายสุรศักดิ์ โพธินาม 
  นางสมคิด ไคร้แสง 
  นายจรัส ดาวเรือง 
  นายสุริยวงค์ มูลเมือง 
  39 
  นางจิราพรรณ เคหา 
  น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 
  น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น 
  นายภานุวัต ศิริ 
  นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 
  นายโยธิน นันตา 
  นายสิทธิพร อุบายลับ 
  นายจรัล ขุนนา 
  นายประถัม ไวรักษ์ 
  นายมงคล ดาวเรือง 
  นายแสวง กันทะวงค์ 
  นายคมสันต์ ทิพยเนตร 
  นายสิทธัญ วงค์ปั๋น 
  นางดาริน ชมภูพันธ์ 
  นายครรชิต ชมภูพันธ์ 
  นายธนกร เคหา 
  นางอัมพร คำฟองเครือ 
  นายทวีศักดิ์ แสงสวาศ 
  นายสมพงษ์ ดาวเรือง 
  นายทองสุก เตจ๊ะ 
  นายวิศิษฐ์ ขันวงค์ 
  นายจรัญ ภิรักษ์ 
  นายวิษณุ จันทร์เจริญ 
  นายพุฒิพงศ์ คำเฟย 
  นายอภิชาติ หมั่นวิชา 
  นายกิตติพงษ์ ทิพยะ