เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
นายดวงจันทร์ จอมจันทร์  08:19:48 : 17:23:26  
น.ส.อรทัย ปรีชา  08:33:29 : 17:20:17  
นางสมคิด ไคร้แสง  07:44:18 : 17:14:59  
น.ส.สิริจันทร์ สมณะ  07:28:54 : 17:01:43  
นางดาริน ชมภูพันธ์  08:37:02 : 16:55:06  
นายครรชิต ชมภูพันธ์  08:37:13 : 16:51:45  
นายโยธิน นันตา  08:11:34 : 16:50:08  
นายทศพร โสภาอุทก  07:41:52 : 16:36:03  
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ  08:29:20 : 16:35:56  
นายธนกร เคหา  07:29:46 : 16:33:31  
นายวิษณุ จันทร์เจริญ  08:24:14 : 16:32:58  
นายประเสริฐ แสงเพชร  08:29:15 : 16:32:01  
นายสุพรรณ ดวงรัตน์  08:21:28 : 16:30:38  
นายสุรศักดิ์ โพธินาม  07:44:25 : 16:16:26  
นายพุฒิพงศ์ คำเฟย  07:32:01 : 16:11:56  
นายจรัส ดาวเรือง  07:18:24 : 16:10:48  
นายจรัญ ภิรักษ์  08:19:33 : 16:10:43  
นายสุริยวงค์ มูลเมือง  07:38:43 : 16:08:29  
นายสมพงษ์ ดาวเรือง  07:13:21 : 16:06:38  
นายแสวง กันทะวงค์  08:06:19 : 16:06:23  
นายนรินทร์ นาคสาร  06:59:16 : 15:58:24  
นายสิทธิพร อุบายลับ  08:05:52 : 15:58:18  
นายประถัม ไวรักษ์  07:06:26 : 15:54:22  
นายจรัล ขุนนา  07:38:38 : 15:48:01  
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ  08:48:17 :  
นายภานุวัต ศิริ  08:39:34 :  
นายชณัฐสิทธิ์ ธรรมศรีใจ  08:32:44 :  
นายอภิชาติ หมั่นวิชา  08:26:08 :  
นายสมพร ปาวิน  07:34:18 :  
นายวีระยุทธ ธิปัน  06:37:54 :  
นายสุคนธ์ ปามา  03:38:18 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน