เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายสมพร ปาวิน 
  นายเจริญ ทาสิงห์คำ 
  นายจรัล ขุนนา 
  นายมงคล ดาวเรือง 
  นายทวีศักดิ์ แสงสวาศ 
  นายจรัส ดาวเรือง 
  นายสิทธัญ วงค์ปั๋น 
  น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 
  นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 
  นางสมคิด ไคร้แสง 
  นายสุรศักดิ์ โพธินาม 
  นายจรัญ ภิรักษ์ 
  นายประเสริฐ แสงเพชร 
  นายดวงจันทร์ จอมจันทร์ 
  นายทรบ ถวาย 
  นางสาววชิรภรณ์ ปัจถาวะโร 
  นายวิษณุ จันทร์เจริญ 
  นายทศพร โสภาอุทก 
  นายประถัม ไวรักษ์ 
  นายคมสันต์ ทิพยเนตร 
  นางรจนา อุดมรักษ์ 
  น.ส.อรทัย ปรีชา 
  นายกิตติพงษ์ ทิพยะ 
  นางดาริน ชมภูพันธ์ 
  นางอัมพร คำฟองเครือ 
  นายโยธิน นันตา 
  นายธนกร เคหา 
  น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น 
  น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา 
  นางจิราพรรณ เคหา 
  นายครรชิต ชมภูพันธ์ 
  น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 
  นายอภิชาติ หมั่นวิชา 
  น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 
  นายสิทธิพร อุบายลับ 
  นายภานุวัต ศิริ 
  นายสมพงษ์ ดาวเรือง