เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์  07:58:08 : 18:01:37  
น.ส.อรทัย ปรีชา  08:43:25 : 17:58:28  
นายพุฒิพงศ์ คำเฟย  : 17:06:27  
น.ส.สิริจันทร์ สมณะ  07:23:48 : 17:05:47  
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ  08:34:04 : 17:01:31  
นายภานุวัต ศิริ  08:44:52 : 17:00:19  
นายโยธิน นันตา  08:24:44 : 16:57:45  
น.ส.รสสุคนธ์ มะโนเสาร์  08:30:59 : 16:50:48  
นางดาริน ชมภูพันธ์  08:26:01 : 16:48:43  
นายจรัญ ภิรักษ์  08:10:32 : 16:43:29  
น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา  08:41:19 : 16:39:35  
นายธนกร เคหา  07:53:37 : 16:37:39  
นางอัมพร คำฟองเครือ  08:34:56 : 16:37:16  
นางจิราพรรณ เคหา  08:44:46 : 16:36:25  
นางรจนา อุดมรักษ์  08:53:04 : 16:36:08  
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ  08:37:47 : 16:34:39  
น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น  08:33:58 : 16:33:31  
นายสุพรรณ ดวงรัตน์  08:35:55 : 16:32:05  
นายดวงจันทร์ จอมจันทร์  08:15:30 : 16:29:47  
นายประเสริฐ แสงเพชร  08:28:59 : 16:29:41  
นางสมคิด ไคร้แสง  07:39:50 : 16:22:16  
นายสุรศักดิ์ โพธินาม  07:39:54 : 16:09:46  
นายประถัม ไวรักษ์  07:22:10 : 16:02:17  
นายคมสันต์ ทิพยเนตร  07:12:05 : 16:02:00  
นายแสวง กันทะวงค์  07:20:05 : 16:01:56  
นายทองสุก เตจ๊ะ  : 16:01:22  
53  07:43:16 : 16:01:05  
นายสุริยวงค์ มูลเมือง  07:29:59 : 16:00:46  
นายสมพงษ์ ดาวเรือง  07:28:58 : 15:58:17  
นายนรินทร์ นาคสาร  : 15:57:12  
นายอภิชาติ หมั่นวิชา  08:35:15 :  
นายสิทธิพร อุบายลับ  07:56:54 :  
นายสมพร ปาวิน  07:51:13 :  
นายมงคล ดาวเรือง  07:12:42 :  
นายทวีศักดิ์ แสงสวาศ  07:05:09 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน