เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอัมพร คำฟองเครือ 
  นายสุคนธ์ ปามา 
  นายวิษณุ จันทร์เจริญ 
  นายทศพร โสภาอุทก 
  นายชณัฐสิทธิ์ ธรรมศรีใจ 
  นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 
  ทองสุก เตจ๊ะ 
  น.ส สิริจันทร์ สมณะ 
  ธนกร เคหา 
  สิทธิพร อุบายลับ 
  ดวงจันทร์ จอมจันทร์ 
  ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 
  นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 
  จรัญ ภิรักษ์ 
  น.ส จิราพรรณ จิตร์ทะวงศ์ 
  ดาริน ชมภูพันธ์ 
  ครรชิต ชมภูพันธ์ 
  อภิชาติ หมั่นวิชา 
  สมคิด ไคร้แสง 
  นายประถัม ไวรักษ์ 
  กิตติพงษ์ ทิพยะ 
  อรทัย ปรีชา 
  โยธิน นันตา 
  ภานุวัต ศิริ 
  ประเสริฐ แสงเพชร 
  สุรศักดิ์ โพธินาม 
  รจนา อุดมรักษ์ 
  น.ส สุทธิพร ใบสุขันธ์ 
  ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 
  ทรบ ถวาย 
  พัชรกิต วัชรปรีชา 
  แสงจันทร์ ศรีวังพล