เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอัมพร คำฟองเครือ 
  นายสุคนธ์ ปามา 
  นายวิษณุ จันทร์เจริญ 
  นายทศพร โสภาอุทก 
  นายชณัฐสิทธิ์ ธรรมศรีใจ 
  นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 
  ทองสุก เตจ๊ะ 
  นายจรัล ขุนนา 
  นายวิศิษฐ์ ขันวงค์ 
  อรทัย ปรีชา 
  ดาริน ชมภูพันธ์ 
  น.ส สิริจันทร์ สมณะ 
  ธนกร เคหา 
  น.ส จิราพรรณ จิตร์ทะวงศ์ 
  ดวงจันทร์ จอมจันทร์ 
  ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 
  สมคิด ไคร้แสง 
  นายสมพร ปาวิน 
  ครรชิต ชมภูพันธ์ 
  กิตติพงษ์ ทิพยะ 
  อภิชาติ หมั่นวิชา 
  นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 
  สิทธิพร อุบายลับ 
  นายแสวง กันทะวงศ์ 
  นายประถัม ไวรักษ์ 
  สุรศักดิ์ โพธินาม 
  ภานุวัต ศิริ 
  โยธิน นันตา 
  จรัญ ภิรักษ์ 
  น.ส สุทธิพร ใบสุขันธ์ 
  รจนา อุดมรักษ์ 
  ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 
  ทรบ ถวาย 
  ประเสริฐ แสงเพชร 
  พัชรกิต วัชรปรีชา 
  แสงจันทร์ ศรีวังพล