เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอัมพร คำฟองเครือ 
  นายสุคนธ์ ปามา 
  นายวิษณุ จันทร์เจริญ 
  นายทศพร โสภาอุทก 
  นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 
  น.ส.กนกกาญจน์ พิเคราะห์งาน 
  กิตติพงษ์ ทิพยะ 
  โยธิน นันตา 
  ดวงจันทร์ จอมจันทร์ 
  ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 
  ดาริน ชมภูพันธ์ 
  อภิชาติ หมั่นวิชา 
  ครรชิต ชมภูพันธ์ 
  ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 
  จรัญ ภิรักษ์ 
  สิทธิพร อุบายลับ 
  สมคิด ไคร้แสง 
  สุรศักดิ์ โพธินาม 
  นายแสวง กันทะวงศ์ 
  นายประถัม ไวรักษ์ 
  น.ส สิริจันทร์ สมณะ 
  นายสมพงษ์ ดาวเรือง 
  นายคมสันต์ ทิพยเนตร 
  นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 
  อรทัย ปรีชา 
  ภานุวัต ศิริ 
  นายสมพร ปาวิน 
  ทองสุก เตจ๊ะ 
  นายวิศิษฐ์ ขันวงค์ 
  น.ส สุทธิพร ใบสุขันธ์ 
  ธนกร เคหา 
  ประเสริฐ แสงเพชร 
  นายจรัล ขุนนา 
  น.ส จิราพรรณ จิตร์ทะวงศ์ 
  รจนา อุดมรักษ์ 
  เผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ 
  ทรบ ถวาย 
  ภยัพ ปามา 
  พัชรกิต วัชรปรีชา 
  แสงจันทร์ ศรีวังพล