เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอัมพร คำฟองเครือ 
  นายสุคนธ์ ปามา 
  นายวิษณุ จันทร์เจริญ 
  นายทศพร โสภาอุทก 
  นายชณัฐสิทธิ์ ธรรมศรีใจ 
  นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 
  ธนกร เคหา 
  น.ส สิริจันทร์ สมณะ 
  ครรชิต ชมภูพันธ์ 
  ดาริน ชมภูพันธ์ 
  ดวงจันทร์ จอมจันทร์ 
  จรัญ ภิรักษ์ 
  อภิชาติ หมั่นวิชา 
  ประเสริฐ แสงเพชร 
  ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 
  นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 
  สิทธิพร อุบายลับ 
  นายสมพงษ์ ดาวเรือง 
  นายสมพร ปาวิน 
  ทองสุก เตจ๊ะ 
  สมคิด ไคร้แสง 
  สุรศักดิ์ โพธินาม 
  นายคมสันต์ ทิพยเนตร 
  อรทัย ปรีชา 
  นายจรัล ขุนนา 
  นายแสวง กันทะวงศ์ 
  โยธิน นันตา 
  นายวิศิษฐ์ ขันวงค์ 
  ภานุวัต ศิริ 
  กิตติพงษ์ ทิพยะ 
  น.ส สุทธิพร ใบสุขันธ์ 
  รจนา อุดมรักษ์ 
  นายประถัม ไวรักษ์ 
  ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 
  ทรบ ถวาย 
  น.ส จิราพรรณ จิตร์ทะวงศ์ 
  พัชรกิต วัชรปรีชา 
  แสงจันทร์ ศรีวังพล