เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอัจฉรี เหมสันต์ 
  นางอรทัย มิ่งธิพล 
  นายสุระพงษ์ เตชะ 
  น.ส.สุปิยา ปัญญาทอง 
  น.ส.ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ 
  นายศุภณัฐ กาญจนวงศ์ 
  นายศิริชัย หงษ์วิทยากร 
  นายวุฒิกานต์ ปุระพรหม 
  นายวิทยา ดวงธิมา 
  นางลักษณา สัมมานิธิ 
  น.ส.รมย์ชลีรดา ด่านวันดี 
  น.ส.รงรอง วงษ์วาล 
  นางเยาวนิตย์ ธาราฉาย 
  นายยุทธภูมิ เผ่าจินดา 
  นายภูวเดช วงศ์โสม 
  นายพิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ 
  นายพันธุ์ระวี กองบุญเทียม 
  นายพันธ์ศักดิ์ ภักดี 
  น.ส.พรทิพย์ จันทร์ราช 
  นายปริญญา ปฏิพันธกานต์ 
  น.ส.ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 
  นายบรรจง สมบูรณ์ชัย 
  นายนิกร มหาวัน 
  นายแทนวุธธา ไทยสันทัด 
  นายทำเนียบ อุฬารกุล 
  น.ส.ทรรศชล ปัญญาทรง 
  นายตุลชัย บ่อทรัพย์ 
  นายดิศสกุล อึ้งตระกูล 
  น.ส.ณัชวิชญ์ ติกุล 
  นายโชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร 
  น.ส.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ 
  นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 
  นายกิตติพงศ์ รื่นวงศ์ 
  นิลนี พรมปิงเครือ 
  รุ้งทอง เขื่อนขัน 
  นัยนา โปธาวงค์ 
  สาลินี วงศ์แปง 
  สุรพล บุญยืน 
  ธวัชชัย มานิตย์ 
  วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล 
  อำนาจ ชิดทอง 
  ดวงคำ จันทร์เพ็ญ 
  สุภาพรรณ ทาเบี้ยว 
  ธิดารักษ์ รัตนมณี 
  นายณัฐภัทร ดาวสุข 
  วิสูตร แดงบุตร 
  เอกรินทร์ พันธุ์จินดา 
  ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล