เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอัจฉรี เหมสันต์ 
  นางอรทัย มิ่งธิพล 
  นายสุระพงษ์ เตชะ 
  น.ส.สุปิยา ปัญญาทอง 
  นายศิริชัย หงษ์วิทยากร 
  น.ส.ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ 
  นายศุภณัฐ กาญจนวงศ์ 
  นายวุฒิกานต์ ปุระพรหม 
  นายวิทยา ดวงธิมา 
  นางลักษณา สัมมานิธิ 
  น.ส.รมย์ชลีรดา ด่านวันดี 
  น.ส.รงรอง วงษ์วาล 
  นางเยาวนิตย์ ธาราฉาย 
  นายยุทธภูมิ เผ่าจินดา 
  นายพิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ 
  นายภูวเดช วงศ์โสม 
  นายพันธุ์ระวี กองบุญเทียม 
  น.ส.พรทิพย์ จันทร์ราช 
  นายพันธ์ศักดิ์ ภักดี 
  นายปริญญา ปฏิพันธกานต์ 
  น.ส.ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 
  นายบรรจง สมบูรณ์ชัย 
  นายนิกร มหาวัน 
  นายแทนวุธธา ไทยสันทัด 
  นายทำเนียบ อุฬารกุล 
  น.ส.ทรรศชล ปัญญาทรง 
  นายตุลชัย บ่อทรัพย์ 
  นายดิศสกุล อึ้งตระกูล 
  น.ส.ณัชวิชญ์ ติกุล 
  นายโชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร 
  น.ส.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ 
  นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 
  นายกิตติพงศ์ รื่นวงศ์ 
  นัยนา โปธาวงค์ 
  รุ้งทอง เขื่อนขัน 
  นิลนี พรมปิงเครือ 
  สุรพล บุญยืน 
  สาลินี วงศ์แปง 
  ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล 
  วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล 
  ดวงคำ จันทร์เพ็ญ 
  สุภาพรรณ ทาเบี้ยว 
  ธิดารักษ์ รัตนมณี 
  อำนาจ ชิดทอง 
  เอกรินทร์ พันธุ์จินดา 
  ธวัชชัย มานิตย์ 
  วิสูตร แดงบุตร 
  พิเชษฐ์ ธรรมมา