เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายเอกพันธ์ กูนโน 
  จีรศักดิ์ วงษาปัน 
  นายฤทธิ์ ขยัน 
  ทวีพร อดเหนียว 
  น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน 
  มุทิตา ซิงห์ 
  นัฐพล คำซอน 
  วีร์ พวงเพิกศึก 
  อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ 
  นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ 
  เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 
  13 
  ปรียา พระก่ำ 
  นฤมล แก้วป้อม 
  ภครส ธนโชติ 
  นายยมนา ปานันท์ 
  นภัสวรรณ กันศิริ 
  กาญจนา ชิดทอง 
  วรวิทย์ อินตา 
  สุภาภรณ์ ใจเฉียง 
  กาญจนา เขื่อนแก้ว 
  เอนก รักษาสกุล 
  ว่าที่ ร.ต.นิโรจน์ สินณรงค์ 
  น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล 
  นายประเสริฐ จรรยาสุภาพ 
  จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ 
  กันตพร ช่วงชิด 
  อารีย์ เชื้อเมืองพาน 
  พิมพิมล แก้วมณี 
  น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์