เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 16 มกราคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
นายยมนา ปานันท์  08:36:00 : 17:18:00  
นัฐพล คำซอน  08:17:00 : 17:08:00  
ปรียา พระก่ำ  08:34:00 : 17:07:00  
ทวีพร อดเหนียว  08:30:00 : 17:07:00  
น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน  08:38:00 : 17:06:00  
กาญจนา เขื่อนแก้ว  08:07:00 : 17:01:00  
สุภาภรณ์ ใจเฉียง  08:34:00 : 17:00:00  
มุทิตา ซิงห์  08:37:00 : 16:57:00  
นฤมล แก้วป้อม  08:39:00 : 16:48:00  
วรวิทย์ อินตา  08:42:00 : 16:45:00  
จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์  08:42:00 : 16:45:00  
เบญจวรรณ จันทร์แก้ว  08:30:00 : 16:39:00  
77  08:42:00 : 16:39:00  
อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์  08:45:00 : 16:39:00  
วีร์ พวงเพิกศึก  08:35:00 : 16:39:00  
จีรศักดิ์ วงษาปัน  08:38:00 : 16:37:00  
ภครส ธนโชติ  08:34:00 : 16:37:00  
กาญจนา ชิดทอง  08:43:00 : 16:37:00  
เอนก รักษาสกุล  07:43:00 : 16:31:00  
อารีย์ เชื้อเมืองพาน  : 13:34:00  
ว่าที่ ร.ต.นิโรจน์ สินณรงค์  08:53:00 :  
นายประเสริฐ จรรยาสุภาพ  08:39:00 :  
นภัสวรรณ กันศิริ  08:36:00 :  
ชูศักดิ์ จันทนพศิริ  08:20:00 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน