เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  ปรียา พระก่ำ 
  สำรวย ใจสุข 
  สุภาภรณ์ ใจเฉียง 
  เสาร์แก้ว ใจสุข 
  มุทิตา ซิงห์ 
  น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน 
  เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 
  นารินจง วงศ์อุต 
  กาญจนา ชิดทอง 
  ทวีพร อดเหนียว 
  วีร์ พวงเพิกศึก 
  ภครส ธนโชติ 
  นภัสวรรณ กันศิริ 
  นัฐพล คำซอน 
  นิวัฒน์ ทิพนี 
  จีรศักดิ์ วงษาปัน 
  จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ 
  วรวิทย์ อินตา 
  กาญจนา เขื่อนแก้ว 
  เอนก รักษาสกุล 
  พัชรินทร์ สุภาพันธ์ 
  รนกร สุภจินต์ 
  นฤมล แก้วป้อม 
  น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล 
  ชูศักดิ์ จันทนพศิริ 
  นายยมนา ปานันท์ 
  อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ 
  อารีย์ เชื้อเมืองพาน 
  พิมพิมล แก้วมณี 
  รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 
  วราภรณ์ งามสมสุข 
  ชนิตา พันธุ์มณี 
  ว่าที่ ร.ต.นิโรจน์ สินณรงค์ 
  นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย 
  เกวลิน สมบูรณ์ 
  Jorge Fidel Barahona Caceres 
  เกศสุดา สิทธิสันติกุล 
  วรรณวิไล จุลพันธ์ 
  กันตพร ช่วงชิด 
  ศิวรัตน์ กุศล 
  เก นันทะเสน 
  สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 
  มนตรี สิงหะวาระ 
  สุรชัย กังวล 
  วาสนา สุขกุล 
  พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ 
  พิมพ์ชนก สังข์แก้ว 
  ขนิษฐา เสถียรพีระกุล 
  น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์