เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายเอกพันธ์ กูนโน 
  นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ 
  นฤมล แก้วป้อม 
  มุทิตา ซิงห์ 
  ปรียา พระก่ำ 
  จีรศักดิ์ วงษาปัน 
  นัฐพล คำซอน 
  นายฤทธิ์ ขยัน 
  เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 
  วีร์ พวงเพิกศึก 
  ทวีพร อดเหนียว 
  น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน 
  อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ 
  กาญจนา ชิดทอง 
  นายยมนา ปานันท์ 
  เอนก รักษาสกุล 
  กาญจนา เขื่อนแก้ว 
  จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ 
  ภครส ธนโชติ 
  วรวิทย์ อินตา 
  สุภาภรณ์ ใจเฉียง 
  น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล 
  นายประเสริฐ จรรยาสุภาพ 
  กันตพร ช่วงชิด 
  พิมพิมล แก้วมณี 
  ว่าที่ ร.ต.นิโรจน์ สินณรงค์ 
  อารีย์ เชื้อเมืองพาน 
  วรรณวิไล จุลพันธ์ 
  วราภรณ์ งามสมสุข 
  พัชรินทร์ สุภาพันธ์ 
  ขนิษฐา เสถียรพีระกุล 
  สุรชัย กังวล 
  วาสนา สุขกุล 
  รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 
  พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ 
  มนตรี สิงหะวาระ 
  ชนิตา พันธุ์มณี 
  เก นันทะเสน 
  พิมพ์ชนก สังข์แก้ว 
  นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย 
  รนกร สุภจินต์ 
  Jorge Fidel Barahona Caceres 
  เกศสุดา สิทธิสันติกุล 
  ศิวรัตน์ กุศล 
  น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์