เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.อาทิตยา ธรรมตา 
  น.ส.อัจฉรา บุญเกิด 
  น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล 
  นายอภิชาติ เตภักดี 
  นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร 
  นางหทัยชนก ผิวผ่อง 
  น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ 
  นายสุพจน์ บุญเรือง 
  น.ส.ศิริพร หนูหล่อ 
  นายสราวุธ สอนใจ 
  นางศรุดา ทองหลอม 
  นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ 
  นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ 
  น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ 
  นางพิชญดา พงษ์พานิช 
  น.ส.พรินทร บุญเรือง 
  นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ 
  น.ส.เบญจมาภรณ์ วิริยา 
  น.ส.นิวัติ ช่างซอ 
  น.ส.นฤมล คงขุนเทียน 
  นางนิ่มนภา กาบจันทร์ 
  นายธีรพล สุวรรณ 
  น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 
  น.ส.ทวี สุวรรณ 
  นายเดชา ผิวผ่อง 
  น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ 
  นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ 
  นายจักรกฤษณ์ ธงแดง