เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.
Errorwsdl error: Getting http://www.e-manage.mju.ac.th/service/personService.asmx?WSDL - HTTP ERROR: The PHP cURL Extension is required for HTTPS or NLTM. You will need to re-build or update your PHP to include cURL or change php.ini to load the PHP cURL extension.

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
Errorwsdl error: Getting http://www.e-manage.mju.ac.th/service/personService.asmx?WSDL - HTTP ERROR: The PHP cURL Extension is required for HTTPS or NLTM. You will need to re-build or update your PHP to include cURL or change php.ini to load the PHP cURL extension.Errorwsdl error: Getting http://www.e-manage.mju.ac.th/service/personService.asmx?WSDL - HTTP ERROR: The PHP cURL Extension is required for HTTPS or NLTM. You will need to re-build or update your PHP to include cURL or change php.ini to load the PHP cURL extension.
  น.ส.อาทิตยา ธรรมตา 
  น.ส.อัจฉรา บุญเกิด 
  นายอภิชาติ เตภักดี 
  นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร 
  น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล 
  นางหทัยชนก ผิวผ่อง 
  นายสุพจน์ บุญเรือง 
  น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ 
  น.ส.ศิริพร หนูหล่อ 
  นายสราวุธ สอนใจ 
  นางศรุดา ทองหลอม 
  นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ 
  นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ 
  น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ 
  นางพิชญดา พงษ์พานิช 
  น.ส.พรินทร บุญเรือง 
  นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ 
  น.ส.นฤมล คงขุนเทียน 
  นางนิ่มนภา กาบจันทร์ 
  น.ส.นิวัติ ช่างซอ 
  น.ส.เบญจมาภรณ์ วิริยา 
  นายธีรพล สุวรรณ 
  น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 
  น.ส.ทวี สุวรรณ 
  นายเดชา ผิวผ่อง 
  น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ 
  นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ 
  นายจักรกฤษณ์ ธงแดง 
  ภาคภูมิ จันทร์เผือก 
  พิมทิวา โมราเลิศ