เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอรวรรณ อินสตูล 
  น.ส.ภาวิดา รังษี 
  นายบุญยงค์ ทองมุสิก 
  นายเชษฐ์ ใจเพชร 
  น.ส.จุฑามาส เพ็งโคนา 
  น.ส.กมลวรรณ ศุภวิญญู 
  นายณพพล วิเชียร 
  นายกฤษฎิ์ พลไทย 
  น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น 
  น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 
  น.ส.มินทร์ลดา บัวแสง 
  น.ส.รุ่งอรุณ เลิศการณ์ 
  นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล 
  น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี 
  น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 
  นายอดิศักดิ์ หนูดำ 
  นายวันชัย ล่องอำไพ 
  น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ 
  น.ส.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 
  นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
  นางณิชาพล บัวทอง 
  นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ 
  บุญยัง สามัญเขตกรณ์ 
  นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 
  นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 
  นายอรรถพล ปราบเสร็จ 
  นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 
  นายฐิติวัสส์ เดชเรือง 
  น.ส.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
  นายวีรชัย เพชรสุทธิ์ 
  นายยุทธนา สว่างอารมย์ 
  น.ส.วิชชุดา เอื้ออารี 
  น.ส.ฐิติมา ศรีพร 
  นายณรงค์ โยธิน 
  ว่าที่ ร.ต.อนิรุต หนูปลอด 
  นางชไมพร ตันสุวรรณ 
  น.ส.นาตาลี อาร์ ใจเย็น 
  นายวีระชัย สุทธานี 
  นายชลดรงค์ ทองสง 
  นายอำนาจ รักษาพล 
  น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 
  น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 
  นางปิยนุช จันทรัมพร 
  น.ส.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 
  น.ส.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 
  ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
  นางพรลภัส พงษ์พานิช 
  น.ส.วีรภรณ์ โตคีรี 
  น.ส.ณัชพัฒน์ สุขใส 
  นายประสาทพร กออวยชัย 
  น.ส.พรพิมล พิมลรัตน์ 
  น.ส.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 
  น.ส.ฉัตรนลิน แก้วสม 
  น.ส.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 
  นายบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
  นายสุทธิรักษ์ ผลเจริญ 
  น.ส.มัลลิกา จินดาซิงห์ 
  นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย 
  น.ส.ปณิดา กันถาด 
  นายสานิตย์ แป้นเหลือ 
  นายสุวินัย เลาวิลาศ 
  มนฤดี กันพล 
  น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 
  ว่าที่ ร.ต.ชุมพล แก้วสม 
  น.ส.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง