เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.ภาวิดา รังษี 
  น.ส.กมลวรรณ ศุภวิญญู 
  น.ส.จุฑามาส เพ็งโคนา 
  นายกฤษฎิ์ พลไทย 
  น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 
  น.ส.วิชชุดา เอื้ออารี 
  นายสุวินัย เลาวิลาศ 
  น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 
  น.ส.สุวนันท์ สุวรรณเนาว์ 
  น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น 
  น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 
  น.ส.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 
  นายวีระชัย สุทธานี 
  นายเชษฐ์ ใจเพชร 
  นางพรลภัส พงษ์พานิช 
  นางละม้าย ชูสวัสดิ์ 
  นายอัศวิน จีนชูแก้ว 
  น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 
  นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล 
  น.ส.วีรภรณ์ โตคีรี 
  นายณรงค์ โยธิน 
  นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
  น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 
  นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย 
  นายบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
  นายวันชัย ล่องอำไพ 
  นางณิชาพล บัวทอง 
  นางปรีดา พฤกษหิรัญ 
  นายณพพล วิเชียร 
  น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ 
  นายอรรถพล ปราบเสร็จ 
  น.ส.ชุติมา ซังธาดา 
  นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
  น.ส.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 
  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 
  นางยุวดี กองสวัสดิ์ 
  น.ส.สายสุดา แก้วประสงค์ 
  นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ 
  น.ส.ขันทอง อ่อนแสง 
  น.ส.จาริยา ชินวงศ์ 
  นายสมชาย สุวรรณวงค์ 
  นายภราดร หนูดำ 
  นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 
  นายอดิศักดิ์ หนูดำ 
  บุญยัง สามัญเขตกรณ์ 
  นางสุภาณี สิทธิสุทธ์ 
  นาย(ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ 
  นายอำนาจ รักษาพล 
  นายวีรชัย เพชรสุทธิ์ 
  น.ส.พรพิมล พิมลรัตน์ 
  นายประสาทพร กออวยชัย 
  นางปิยนุช จันทรัมพร 
  น.ส.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 
  น.ส.ณัชพัฒน์ สุขใส 
  น.ส.ภารวี ขจรไพบูลย์ 
  ว่าที่ ร.ต.อนิรุต หนูปลอด 
  นายฐิระ ทองเหลือ 
  น.ส.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
  นายฐิติวัสส์ เดชเรือง 
  นายสานิตย์ แป้นเหลือ 
  นางชไมพร ตันสุวรรณ 
  นายชลดรงค์ ทองสง 
  นายบุญยงค์ ทองมุสิก 
  นางอรวรรณ อินสตูล 
  ว่าที่ ร.ต.ชุมพล แก้วสม 
  นายยุทธนา สว่างอารมย์ 
  น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี 
  นางสุมามาต ปานแก้ว 
  น.ส.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 
  น.ส.นันทะนา ศรีแปลง 
  ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
  นายสุทธิรักษ์ ผลเจริญ 
  น.ส.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 
  น.ส.มัลลิกา จินดาซิงห์ 
  นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 
  น.ส.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 
  น.ส.นาตาลี อาร์ ใจเย็น 
  น.ส.ฉัตรนลิน แก้วสม 
  น.ส.วนิตา พัชรไพศาล 
  น.ส.ฐิติมา ศรีพร