เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.ภาวิดา รังษี 
  น.ส.จุฑามาส เพ็งโคนา 
  น.ส.กมลวรรณ ศุภวิญญู 
  น.ส.สายสุดา แก้วประสงค์ 
  นายกฤษฎิ์ พลไทย 
  น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 
  นายสุวินัย เลาวิลาศ 
  นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
  นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย 
  นางณิชาพล บัวทอง 
  น.ส.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 
  น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 
  น.ส.วิชชุดา เอื้ออารี 
  น.ส.ณัชพัฒน์ สุขใส 
  นายอำนาจ รักษาพล 
  น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 
  นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 
  นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 
  น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 
  นายณพพล วิเชียร 
  น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ 
  นางพรลภัส พงษ์พานิช 
  นายอัศวิน จีนชูแก้ว 
  นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล 
  นางปรีดา พฤกษหิรัญ 
  นางละม้าย ชูสวัสดิ์ 
  นางสุมามาต ปานแก้ว 
  นายสมชาย สุวรรณวงค์ 
  นายอรรถพล ปราบเสร็จ 
  นายภราดร หนูดำ 
  นางยุวดี กองสวัสดิ์ 
  น.ส.ขันทอง อ่อนแสง 
  นายวันชัย ล่องอำไพ 
  นายวีระชัย สุทธานี 
  น.ส.ชุติมา ซังธาดา 
  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 
  น.ส.นันทะนา ศรีแปลง 
  บุญยัง สามัญเขตกรณ์ 
  นายอดิศักดิ์ หนูดำ 
  น.ส.จาริยา ชินวงศ์ 
  นางสุภาณี สิทธิสุทธ์ 
  น.ส.วนิตา พัชรไพศาล 
  นายสุทธิรักษ์ ผลเจริญ 
  น.ส.มัลลิกา จินดาซิงห์ 
  นายประสาทพร กออวยชัย 
  น.ส.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 
  น.ส.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 
  น.ส.พรพิมล พิมลรัตน์ 
  นาย(ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ 
  น.ส.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 
  น.ส.ปณิดา กันถาด 
  น.ส.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 
  นายเชษฐ์ ใจเพชร 
  น.ส.ภารวี ขจรไพบูลย์ 
  นายฐิติวัสส์ เดชเรือง 
  นายสานิตย์ แป้นเหลือ 
  ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
  นางชไมพร ตันสุวรรณ 
  น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น 
  นายชลดรงค์ ทองสง 
  นายบุญยงค์ ทองมุสิก 
  นางอรวรรณ อินสตูล 
  นายวีรชัย เพชรสุทธิ์ 
  นายยุทธนา สว่างอารมย์ 
  น.ส.สุวนันท์ สุวรรณเนาว์ 
  ว่าที่ ร.ต.ชุมพล แก้วสม 
  นางปิยนุช จันทรัมพร 
  น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี 
  นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
  นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ 
  น.ส.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
  น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 
  นายฐิระ ทองเหลือ 
  นายณรงค์ โยธิน 
  ว่าที่ ร.ต.อนิรุต หนูปลอด 
  น.ส.วีรภรณ์ โตคีรี 
  นายบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
  น.ส.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 
  น.ส.นาตาลี อาร์ ใจเย็น 
  น.ส.ฉัตรนลิน แก้วสม 
  น.ส.ฐิติมา ศรีพร