เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.ภาวิดา รังษี 
  น.ส.จุฑามาส เพ็งโคนา 
  น.ส.กมลวรรณ ศุภวิญญู 
  นายสุวินัย เลาวิลาศ 
  นายวีระชัย สุทธานี 
  นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ 
  นายกฤษฎิ์ พลไทย 
  น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 
  นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล 
  นายวีรชัย เพชรสุทธิ์ 
  นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
  น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น 
  นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
  นายฐิติวัสส์ เดชเรือง 
  นายณพพล วิเชียร 
  นางพรลภัส พงษ์พานิช 
  นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 
  น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี 
  นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 
  น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 
  น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 
  น.ส.วิชชุดา เอื้ออารี 
  น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ 
  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 
  น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 
  นายอดิศักดิ์ หนูดำ 
  บุญยัง สามัญเขตกรณ์ 
  น.ส.ณัชพัฒน์ สุขใส 
  ว่าที่ ร.ต.อนิรุต หนูปลอด 
  นายฐิระ ทองเหลือ 
  นายอรรถพล ปราบเสร็จ 
  น.ส.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 
  นายเชษฐ์ ใจเพชร 
  นายณรงค์ โยธิน 
  นางชไมพร ตันสุวรรณ 
  นายยุทธนา สว่างอารมย์ 
  นายบุญยงค์ ทองมุสิก 
  นางปิยนุช จันทรัมพร 
  น.ส.ปณิดา กันถาด 
  น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 
  นายประสาทพร กออวยชัย 
  น.ส.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 
  ว่าที่ ร.ต.ชุมพล แก้วสม 
  น.ส.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 
  นายสุทธิรักษ์ ผลเจริญ 
  น.ส.มัลลิกา จินดาซิงห์ 
  น.ส.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
  น.ส.นาตาลี อาร์ ใจเย็น 
  น.ส.ฉัตรนลิน แก้วสม 
  นายชลดรงค์ ทองสง 
  น.ส.พรพิมล พิมลรัตน์ 
  นายบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
  นายวันชัย ล่องอำไพ 
  นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย 
  น.ส.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 
  นางอรวรรณ อินสตูล 
  น.ส.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 
  นายอำนาจ รักษาพล 
  ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
  น.ส.วนิตา พัชรไพศาล 
  นายสานิตย์ แป้นเหลือ 
  น.ส.วีรภรณ์ โตคีรี 
  น.ส.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 
  นางณิชาพล บัวทอง 
  น.ส.ฐิติมา ศรีพร 
  น.ส.มินทร์ลดา บัวแสง