เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางสุมามาต ปานแก้ว 
  น.ส.สุวนันท์ สุวรรณเนาว์ 
  นายณพพล วิเชียร 
  น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 
  นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย 
  น.ส.เพชรณี ศรีมูล 
  นายกฤษฎิ์ พลไทย 
  นายอัศวิน จีนชูแก้ว 
  น.ส.ณัชพัฒน์ สุขใส 
  น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี 
  น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 
  นางณิชาพล บัวทอง 
  ว่าที่ ร.ต.ชุมพล แก้วสม 
  นายวีระชัย สุทธานี 
  น.ส.กมลวรรณ ศุภวิญญู 
  นางปรีดา พฤกษหิรัญ 
  นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
  นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล 
  นางสำเนียง สมศักดิ์ 
  นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 
  นายสุวินัย เลาวิลาศ 
  บุญยัง สามัญเขตกรณ์ 
  น.ส.นันทะนา ศรีแปลง 
  นางพรลภัส พงษ์พานิช 
  1001 
  น.ส.ชุติมา ซังธาดา 
  นางชไมพร ตันสุวรรณ 
  นางยุวดี กองสวัสดิ์ 
  นายสมชาย สุวรรณวงค์ 
  นายภราดร หนูดำ 
  น.ส.สายสุดา แก้วประสงค์ 
  นายอดิศักดิ์ หนูดำ 
  น.ส.ขันทอง อ่อนแสง 
  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 
  นางสุภาณี สิทธิสุทธ์ 
  นางภัทรานิษฐ์ พลสวัสดิ์ 
  น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ 
  นาย(ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ 
  น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 
  น.ส.มัลลิกา จินดาซิงห์ 
  นายสุทธิรักษ์ ผลเจริญ 
  นายฐิระ ทองเหลือ 
  น.ส.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 
  นายบุญยงค์ ทองมุสิก 
  นายอรรถพล ปราบเสร็จ 
  ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
  นางอรวรรณ อินสตูล 
  น.ส.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
  นายอำนาจ รักษาพล 
  น.ส.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 
  น.ส.ภารวี ขจรไพบูลย์ 
  น.ส.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 
  นางละม้าย ชูสวัสดิ์ 
  นายชลดรงค์ ทองสง 
  นายยุทธนา สว่างอารมย์ 
  น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 
  น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 
  ว่าที่ ร.ต.อนิรุต หนูปลอด 
  นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
  นายณรงค์ โยธิน 
  น.ส.นาตาลี อาร์ ใจเย็น 
  น.ส.วีรภรณ์ โตคีรี 
  นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 
  นายสานิตย์ แป้นเหลือ 
  นายบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
  น.ส.พรพิมล พิมลรัตน์ 
  น.ส.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 
  นายประสาทพร กออวยชัย 
  น.ส.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 
  น.ส.วิชชุดา เอื้ออารี 
  น.ส.จาริยา ชินวงศ์ 
  น.ส.ฐิติมา ศรีพร 
  น.ส.รุ่งอรุณ เลิศการณ์ 
  น.ส.มินทร์ลดา บัวแสง