เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย 
  นายสุวินัย เลาวิลาศ 
  นายสุทธิรักษ์ ผลเจริญ 
  น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 
  นายสานิตย์ แป้นเหลือ 
  น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 
  น.ส.วีรภรณ์ โตคีรี 
  นายวันชัย ล่องอำไพ 
  นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ 
  น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี 
  นายยุทธนา สว่างอารมย์ 
  น.ส.มินทร์ลดา บัวแสง 
  น.ส.มัลลิกา จินดาซิงห์ 
  น.ส.ภาวิดา รังษี 
  น.ส.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 
  นางพรลภัส พงษ์พานิช 
  นางปิยนุช จันทรัมพร 
  นายประสาทพร กออวยชัย 
  นายณรงค์ โยธิน 
  นายณพพล วิเชียร 
  นายเชษฐ์ ใจเพชร 
  นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
  น.ส.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 
  น.ส.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 
  น.ส.จุฑามาส เพ็งโคนา 
  นายกฤษฎิ์ พลไทย 
  น.ส.กมลวรรณ ศุภวิญญู 
  นางชไมพร ตันสุวรรณ 
  นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล 
  น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 
  นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
  นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 
  น.ส.นาตาลี อาร์ ใจเย็น 
  นางณิชาพล บัวทอง 
  น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 
  น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 
  น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น 
  นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 
  น.ส.รุ่งอรุณ เลิศการณ์ 
  น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ 
  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 
  นายฐิติวัสส์ เดชเรือง 
  นายวีระชัย สุทธานี 
  นายอดิศักดิ์ หนูดำ 
  นายบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
  น.ส.ณัชพัฒน์ สุขใส 
  ว่าที่ ร.ต.ชุมพล แก้วสม 
  น.ส.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
  นายอำนาจ รักษาพล 
  นายธุวพล ทองอินทราช 
  น.ส.พรพิมล พิมลรัตน์ 
  น.ส.วิชชุดา เอื้ออารี 
  ว่าที่ ร.ต.อนิรุต หนูปลอด 
  นายวีรชัย เพชรสุทธิ์ 
  น.ส.ฐิติมา ศรีพร 
  น.ส.ปณิดา กันถาด 
  น.ส.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 
  น.ส.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 
  น.ส.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 
  น.ส.ฉัตรนลิน แก้วสม 
  ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
  นายอรรถพล ปราบเสร็จ 
  นายชลดรงค์ ทองสง