เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอรวรรณ อินสตูล 
  น.ส.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 
  นายบุญยงค์ ทองมุสิก 
  น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 
  นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
  นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 
  น.ส.นาตาลี อาร์ ใจเย็น 
  นางณิชาพล บัวทอง 
  น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 
  น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 
  น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น 
  นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 
  น.ส.รุ่งอรุณ เลิศการณ์ 
  น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ 
  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 
  นายฐิติวัสส์ เดชเรือง 
  นายวีระชัย สุทธานี 
  นายอดิศักดิ์ หนูดำ 
  นายบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
  น.ส.ณัชพัฒน์ สุขใส 
  ว่าที่ ร.ต.ชุมพล แก้วสม 
  น.ส.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
  นายอำนาจ รักษาพล 
  น.ส.พรพิมล พิมลรัตน์ 
  น.ส.วิชชุดา เอื้ออารี 
  ว่าที่ ร.ต.อนิรุต หนูปลอด 
  นายวีรชัย เพชรสุทธิ์ 
  น.ส.ฐิติมา ศรีพร 
  น.ส.ปณิดา กันถาด 
  น.ส.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 
  น.ส.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 
  น.ส.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 
  น.ส.ฉัตรนลิน แก้วสม 
  ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
  นายอรรถพล ปราบเสร็จ 
  นายชลดรงค์ ทองสง 
  น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 
  น.ส.มินทร์ลดา บัวแสง 
  นางพรลภัส พงษ์พานิช 
  นางปิยนุช จันทรัมพร 
  นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย 
  นายวันชัย ล่องอำไพ 
  นายประสาทพร กออวยชัย 
  น.ส.วีรภรณ์ โตคีรี 
  นายณพพล วิเชียร 
  นายสุทธิรักษ์ ผลเจริญ 
  น.ส.มัลลิกา จินดาซิงห์ 
  นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
  นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ 
  นายณรงค์ โยธิน 
  น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 
  นายกฤษฎิ์ พลไทย 
  นายสุวินัย เลาวิลาศ 
  น.ส.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 
  น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี 
  น.ส.จุฑามาส เพ็งโคนา 
  น.ส.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 
  นายสานิตย์ แป้นเหลือ 
  นายยุทธนา สว่างอารมย์ 
  น.ส.ภาวิดา รังษี 
  น.ส.กมลวรรณ ศุภวิญญู 
  นายเชษฐ์ ใจเพชร