เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอุมาพร อุประ 
  น.ส.หยาดฝน ทนงการกิจ 
  นายแสนวสันต์ ยอดคำ 
  นายเสมอขวัญ ตันติกุล 
  นายสุรัตน์ นักหล่อ 
  นางสุเนตร สืบค้า 
  นายสุพจน์ เอี้ยงกุญชร 
  นางสุจิตรา รตนะมโน 
  นายสมโภชน์ โกมลมณี 
  นายสมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 
  นายศิวโรฒ บุญราศรี 
  นายวิวัฒน์ หวังเจริญ 
  นางวิจิตรา แดงปรก 
  น.ส.วรวรรณ เพชรอุไร 
  นายฤทธิชัย อัศวราชันย์ 
  นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ 
  นายยงยุทธ ข้ามสี่ 
  นางมุกริน หนูคง 
  น.ส.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ 
  น.ส.แพรวพรรณ จอมงาม 
  นายพูนพัฒน์ พูนน้อย 
  นายพิสุทธิ์ กลิ่นขจร 
  นางพิไลวรรณ พรประสิทธิ์ 
  น.ส.ปวาลี ชมภูรัตน์ 
  น.ส.ปวริศา ศรีสง่า 
  นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 
  นายนำพร ปัญโญใหญ่ 
  นายนักรบ นาคประสม 
  นายนรเทพ ทันวัน 
  นายธีระพล เสนพันธุ์ 
  นายธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร 
  น.ส.ธิดารัตน์ แก้วคำ 
  นายธเนศ แก้วกำเนิด 
  นายธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย 
  น.ส.ทิพาพร คำแดง 
  นางดริญญา มูลชัย 
  นางฐิตินันท์ รัตนพรหม 
  นายญาณากร สุทัสนมาลี 
  นายโชติพงศ์ กาญจนประโชติ 
  นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน 
  นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม 
  นายชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 
  นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี 
  น.ส.จิตราพร งามพีระพงศ์ 
  นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล 
  นายจตุรภัทร วาฤทธิ์ 
  นางกาญจนา นาคประสม 
  นายกัลย์ กัลยาณมิตร 
  น.ส.กรผกา อรรคนิตย์ 
  น.ส.กนกวรรณ ตาลดี 
  ทวี วงค์สถาน 
  สุมิตร เชื่อมชัยตระกูล 
  เอกชัย บุญธรรม 
  เบญจมาศ ปานดี 
  รำไพ ศุภวงค์ 
  ทองลา ภูคำวงศ์ 
  สุรเชษฐ เขื่อนควบ 
  ประพัฒน์ กุณากา 
  จันทร์จิรา วันชนะ 
  สินีลักษณ์ เครือปัญญา 
  วิไล ดวงบาล 
  ผุสดี กว้างวิทยากุล 
  พงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ 
  วิภาวรรณ ผาภูมิ 
  ยุรีวรรณ นนทวาสี 
  ประพันธ์ จิโน 
  รติรัตน์ คำเฉย 
  เยาวลักษณ์ โหลามนต์ 
  อธิษฐาน มีแสงแก้ว 
  ศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส 
  อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ 
  อัจฉรี นาคะเสถียร 
  ประถม พิชัย 
  นันท์ณภัส ระหงษ์ 
  ดวงดาว อุตรสัก 
  รัชนี ทัศเกตุ 
  จีราพร ทิพย์เนตร 
  สุนทรี หาญพรหม 
  ธัญพร จำหมาย 
  วัลยา โมราสุข 
  วิสูตร วงศ์แสง 
  สราวุฎ อาริยะ 
  สมบูรณ์ แซ่งุ่ย 
  นภสร บุญเรือง 
  อดุลย์ โพธิ