เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 16 มกราคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอุมาพร อุประ 
  น.ส.หยาดฝน ทนงการกิจ 
  นายแสนวสันต์ ยอดคำ 
  นายสุรัตน์ นักหล่อ 
  นายเสมอขวัญ ตันติกุล 
  นางสุเนตร สืบค้า 
  นายสมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 
  นายสมโภชน์ โกมลมณี 
  นายศิวโรฒ บุญราศรี 
  นายวิวัฒน์ หวังเจริญ 
  นางวิจิตรา แดงปรก 
  น.ส.วรวรรณ เพชรอุไร 
  นายฤทธิชัย อัศวราชันย์ 
  นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ 
  นายยงยุทธ ข้ามสี่ 
  นางมุกริน หนูคง 
  น.ส.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ 
  น.ส.แพรวพรรณ จอมงาม 
  นายพูนพัฒน์ พูนน้อย 
  นายพิสุทธิ์ กลิ่นขจร 
  นางพิไลวรรณ พรประสิทธิ์ 
  น.ส.ปวาลี ชมภูรัตน์ 
  น.ส.ปวริศา ศรีสง่า 
  นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 
  นายนำพร ปัญโญใหญ่ 
  นายนักรบ นาคประสม 
  นายนรเทพ ทันวัน 
  นายธีระพล เสนพันธุ์ 
  นายธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร 
  น.ส.ธิดารัตน์ แก้วคำ 
  นายธเนศ แก้วกำเนิด 
  น.ส.ทิพาพร คำแดง 
  นายธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย 
  นางดริญญา มูลชัย 
  นางฐิตินันท์ รัตนพรหม 
  นายญาณากร สุทัสนมาลี 
  นายโชติพงศ์ กาญจนประโชติ 
  นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน 
  นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม 
  นายชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 
  นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี 
  น.ส.จิตราพร งามพีระพงศ์ 
  นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล 
  นายจตุรภัทร วาฤทธิ์ 
  นางกาญจนา นาคประสม 
  นายกัลย์ กัลยาณมิตร 
  น.ส.กรผกา อรรคนิตย์ 
  น.ส.กนกวรรณ ตาลดี 
  ทวี วงค์สถาน 
  สุมิตร เชื่อมชัยตระกูล 
  เอกชัย บุญธรรม 
  เบญจมาศ ปานดี 
  รำไพ ศุภวงค์ 
  ทองลา ภูคำวงศ์ 
  สุรเชษฐ เขื่อนควบ 
  จันทร์จิรา วันชนะ 
  สินีลักษณ์ เครือปัญญา 
  วิไล ดวงบาล 
  ผุสดี กว้างวิทยากุล 
  พงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ 
  วิภาวรรณ ผาภูมิ 
  ยุรีวรรณ นนทวาสี 
  ประพันธ์ จิโน 
  รติรัตน์ คำเฉย 
  เยาวลักษณ์ โหลามนต์ 
  อธิษฐาน มีแสงแก้ว 
  ศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส 
  อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ 
  อัจฉรี นาคะเสถียร 
  ประถม พิชัย 
  นันท์ณภัส ระหงษ์ 
  รัชนี ทัศเกตุ 
  ดวงดาว อุตรสัก 
  สุนทรี หาญพรหม 
  จีราพร ทิพย์เนตร 
  ธัญพร จำหมาย 
  วัลยา โมราสุข 
  วิสูตร วงศ์แสง 
  สมบูรณ์ แซ่งุ่ย 
  สราวุฎ อาริยะ 
  นภสร บุญเรือง 
  อดุลย์ โพธิ