เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม 
  นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง 
  นายสุดใจ วรรณวิชิต 
  นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ 
  นายสถิรพงษ์ คุณาธรรม 
  นายศรศักดิ์ สุเทพ 
  นายรุ่งโรจน์ มณี 
  นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง 
  น.ส.พิกุล โพธิวงค์ 
  นางปาณิศา คงสมจิตต์ 
  นายประพันธ์ ขยัน 
  นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 
  น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง 
  นายณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล 
  น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว 
  นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว 
  นายกิตติศักดิ์ พุทธวงค์ 
  ศรีวรรณ ดอนวิเศษ 
  เกศริน ต๊ะมัง 
  สุพัตรา เพียแสน 
  สุรัตน์ เสาร์คำ 
  อัชฌา เทพศิริ 
  เขต ศรีพรรณ 
  กรวิกา บุญมาวรรณ์ 
  อภิชนา วงศ์วารเตชะ 
  สมบูรณ์ คันธรส 
  นรินทร์ สุจริต 
  นุจรีย์ พรมโสภา 
  วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ 
  สุลาวัลย์ อาทิตย์ 
  กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง 
  สานิตย์ คำตุ้ย 
  อำพรรณ์ สมใจ 
  กชนก ราชเมืองมูล 
  ปริญญา สมบูรณ์ 
  หทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย 
  ลัดดาวัลย์ ระดม 
  สุปราณี เทวรักษ์พิทักษ์ 
  ประสิทธิ์ ทาริเดช 
  อรชร ศรีดวงแก้ว 
  บุญเลิศ วิชัยศรี 
  พิกุล นิลวาส 
  พัชรินทร์ อลิปริยกุล 
  อัมพร มาลา 
  อารีย์ นามเมือง 
  เขมินทรา ติ๊บปัญญา 
  ประมวล ภูเขา 
  ธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์ 
  กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ 
  ลั่นทม ปะมาละ 
  นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ 
  ประกอบ สุจริต 
  ศศิธร ปัญญา 
  อดุลย์ ดวงรัตน์ 
  อารีรักษ์ วิชัยศรี 
  วิชิต วิชัย 
  วิรัตน์ วงค์จักร 
  สุริยัน จันต๊ะมงคล 
  ทับทิบ ใจมุก 
  ดวงเพชร สิทธิ 
  วีระชน ชัยศิลปินเด่น 
  อรทัย จันต๊ะมงคล 
  ประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่ 
  ดวงจันทร์ ขยัน 
  ประสิทธิ์ จันทร์ตาะรรม 
  อำไพ ออนศรี 
  อาทิตย์ จิโน 
  เสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ 
  เพลินพิศ พรหมจารีย์ 
  หนึ่งฤทัย บุญตวย 
  เบ็ญจา บำรุงเมือง 
  นงลักษ์ ชูพันธ์ 
  จำรัส สายเขียว 
  สุพจน์ ดวงรัตน์ 
  ปรีชา รัตนัง 
  ศรศักดิ์ เรือนแปง 
  จรูญ กันทะวงศ์ 
  เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี 
  นงวัย วิริยะอลงกรณ์ 
  ศรัณย์พร ทิวจิรกุล 
  จิราพร มาก๋า 
  สันต์ชัย มุกดา 
  สุภาภรณ์ สิริกรม 
  กนกพร นันทดี 
  นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า 
  จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ 
  ภัชราภรณ์ จันต๊ะ 
  สถิตย์ ดวงดี 
  บัณฑิต ต๊ะเสาร์ 
  คนึง เมฆสุวรรณ 
  เกียรติยศ บุญเรือง 
  มีนา ปรางค์รัตน์