เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  เสกสรรค์ สอนยศ 
  สุมาลี สุพรรณนอก 
  ลัดดาพร ละออง 
  พันธมิตร ใจรินทร์ 
  ณัฐวัชร์ จริยาพร้อม 
  วสุ ไชยศรีหา 
  พิมทิวา โมราเลิศ 
  ธนัท นันทะชมภู 
  ธีรวัฒน์ สุนสิน 
  ประวิทย์ วิมานทอง 
  ชัชวาลย์ คืนดี 
  อาจารียา ปิยะจันทร์ 
  คล๊อก ประถมทรัพย์ 
  ณัฐกฤตา โกมลนาค 
  สุรเดช ไชยมงคล 
  อทิตยา คำภิระ 
  พรสวรรค์ นักดนตรี 
  อาทิตย์ แก้วถาวร 
  สุระพล ริยะนา 
  นพมาศ ริยะนา 
  สมชาย อารยพิทยา 
  ภูมินทร์ เย็นนัทที 
  ยุทธศิลป์ เสาวรส 
  บรรพต โตสิตารัตน์ 
  อภิญญา ปัญญาสิทธิ์ 
  จุรีรัตน์ สุยะเขต 
  ศุภวรรณ สัจจากุล 
  มนสิชา มีแสงแก้ว 
  กรกช เจริญทรัพย์ 
  วุฒิพล คล้ายทิพย์ 
  นิพนธ์ พิมาสน 
  ธงชัย เมืองมา 
  เนตรนภา ธะนันต์ 
  ปริญญา ธะนันต์ 
  นิรุต ทองสุก 
  ปานศักดิ์ ชัยภักดี 
  นุชนาถ จำปาทิพย์ 
  ธนกฤต ปานบัว 
  สุภาวดี จ๊ะนวน