เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
วุฒิพล คล้ายทิพย์  08:46:58 : 19:09:38  
ปานศักดิ์ ชัยภักดี  08:44:22 : 16:50:51,16:49:43  
สุรเดช ไชยมงคล  08:15:42 : 16:50:01  
สมชาย อารยพิทยา  08:31:39 : 16:47:38  
พันธมิตร ใจรินทร์  08:38:40 : 16:46:11  
ณัฐกฤตา โกมลนาค  08:36:29 : 16:45:45  
วสุ ไชยศรีหา  08:21:02 : 16:40:00  
คล๊อก ประถมทรัพย์  08:50:28 : 16:39:13  
อทิตยา คำภิระ  08:39:58 : 16:35:35  
จุรีรัตน์ สุยะเขต  08:31:48 : 16:34:39  
ธงชัย เมืองมา  08:22:43 : 16:34:34  
พรสวรรค์ นักดนตรี  08:44:00 : 16:33:59  
อาทิตย์ แก้วถาวร  08:38:20 : 16:33:48  
ธีรวัฒน์ สุนสิน  08:40:21 : 16:33:02  
อาจารียา ปิยะจันทร์  08:42:24 : 16:31:11  
ยุทธศิลป์ เสาวรส  : 16:26:41,12:36:00  
ธนกฤต ปานบัว  09:25:05 : 16:26:34  
ภูมินทร์ เย็นนัทที  10:16:08 : 16:26:26  
เนตรนภา ธะนันต์  09:43:20 : 16:23:45  
ณัฎฐธิดา เผ่าฟู  : 12:05:00  
ณัฐวัชร์ จริยาพร้อม  11:59:00 :  
ปริญญา ธะนันต์  09:43:17 :  
ชัชวาลย์ คืนดี  09:24:00 :  
ลัดดาพร ละออง  09:08:00 :  
ธนัท นันทะชมภู  08:49:00 :  
พิมทิวา โมราเลิศ  08:49:00 :  
อภิญญา ปัญญาสิทธิ์  08:40:00 :  
บรรพต โตสิตารัตน์  08:40:00 :  
เสกสรรค์ สอนยศ  08:39:00 :  
กรกช เจริญทรัพย์  08:36:00 :  
มนสิชา มีแสงแก้ว  08:34:00 :  
ศุภวรรณ สัจจากุล  08:34:00 :  
ประวิทย์ วิมานทอง  08:23:00 :  
นิรุต ทองสุก  08:13:00 :  
นพมาศ ริยะนา  08:07:59 :  
สุระพล ริยะนา  08:07:52 :  
วิทวัส ทวิชัย  08:01:00 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน