เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 16 มกราคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
เสกสรรค์ สอนยศ  08:37:00 : 19:30:00  
เกศินี เทพกันไชย  : 19:30:00  
นิรุต ทองสุก  : 19:02:00  
พันธมิตร ใจรินทร์  08:43:03 : 18:31:05  
วุฒิพล คล้ายทิพย์  10:10:51 : 17:59:25  
พิมทิวา โมราเลิศ  08:59:00 : 17:18:00  
ชัชวาลย์ คืนดี  08:09:00 : 17:12:00  
บรรพต โตสิตารัตน์  08:44:00 : 17:12:00  
สุมาลี สุพรรณนอก  08:54:00 : 17:12:00  
อภิญญา ปัญญาสิทธิ์  08:44:00 : 17:12:00  
ประวิทย์ วิมานทอง  09:47:00 : 17:11:00  
ลัดดาพร ละออง  08:26:00 : 17:09:00  
กรกช เจริญทรัพย์  08:41:00 : 17:07:00  
นิพนธ์ พิมาสน  08:37:00 : 17:07:00  
ธนัท นันทะชมภู  08:58:00 : 16:59:00  
เนตรนภา ธะนันต์  08:57:19 : 16:49:09  
มนสิชา มีแสงแก้ว  08:42:00 : 16:49:00  
จุรีรัตน์ สุยะเขต  08:26:25 : 16:48:58  
ปริญญา ธะนันต์  09:12:00 : 16:48:35  
สมชาย อารยพิทยา  08:39:56 : 16:47:30  
ศุภวรรณ สัจจากุล  08:41:00 : 16:47:00  
อาทิตย์ แก้วถาวร  08:41:43 : 16:46:17  
ปานศักดิ์ ชัยภักดี  10:07:31 : 16:44:34  
คล๊อก ประถมทรัพย์  08:26:55 : 16:40:42  
วสุ ไชยศรีหา  08:46:47 : 16:40:28  
นพมาศ ริยะนา  08:03:00 : 16:39:32  
สุระพล ริยะนา  08:08:20,08:02:51 : 16:39:19  
สุรเดช ไชยมงคล  08:08:08 : 16:37:51  
ธีรวัฒน์ สุนสิน  08:42:57 : 16:35:47  
ณัฐกฤตา โกมลนาค  08:27:51 : 16:35:05  
ธงชัย เมืองมา  08:27:37 : 16:32:32  
อาจารียา ปิยะจันทร์  08:45:49 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน