เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  ชัชวาลย์ คืนดี 
  กรกช เจริญทรัพย์ 
  วุฒิพล คล้ายทิพย์ 
  ชนิภรณ์ ศิริรัตน์ 
  เสกสรรค์ สอนยศ 
  ณัฐกฤตา โกมลนาค 
  ธงชัย เมืองมา 
  พิมทิวา โมราเลิศ 
  ปานศักดิ์ ชัยภักดี 
  ศุภวรรณ สัจจากุล 
  มนสิชา มีแสงแก้ว 
  คล๊อก ประถมทรัพย์ 
  อทิตยา คำภิระ 
  วสุ ไชยศรีหา 
  พันธมิตร ใจรินทร์ 
  สุรเดช ไชยมงคล 
  รังสิยา เฉลิมวงค์ 
  ธนัท นันทะชมภู 
  นพมาศ ริยะนา 
  สุระพล ริยะนา 
  ธีรวัฒน์ สุนสิน 
  จุรีรัตน์ สุยะเขต 
  อาทิตย์ แก้วถาวร 
  นางอาจารียา ปิยะจันทร์ 
  เนตรนภา ธะนันต์ 
  ปริญญา ธะนันต์ 
  บรรพต โตสิตารัตน์ 
  อภิญญา ปัญญาสิทธิ์ 
  ลัดดาพร ละออง 
  สุมาลี สุพรรณนอก 
  นิรุต ทองสุก 
  พรสวรรค์ นักดนตรี 
  ประวิทย์ วิมานทอง 
  นิพนธ์ พิมาสน 
  สุภาวดี จ๊ะนวน 
  วชิราภรณ์ มีเกษ 
  สรศักดิ์ แสนคำ 
  สมชาย อารยพิทยา 
  เกศินี เทพกันไชย