เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  สุมาลี สุพรรณนอก 
  ลัดดาพร ละออง 
  กรกช เจริญทรัพย์ 
  วุฒิพล คล้ายทิพย์ 
  ธีรวัฒน์ สุนสิน 
  ณัฐกฤตา โกมลนาค 
  ศุภวรรณ สัจจากุล 
  มนสิชา มีแสงแก้ว 
  ปานศักดิ์ ชัยภักดี 
  พันธมิตร ใจรินทร์ 
  จุรีรัตน์ สุยะเขต 
  อาทิตย์ แก้วถาวร 
  พรสวรรค์ นักดนตรี 
  สุรเดช ไชยมงคล 
  อทิตยา คำภิระ 
  สมชาย อารยพิทยา 
  นพมาศ ริยะนา 
  เกศินี เทพกันไชย 
  เสกสรรค์ สอนยศ 
  นิรุต ทองสุก 
  อภิญญา ปัญญาสิทธิ์ 
  บรรพต โตสิตารัตน์ 
  ภูมินทร์ เย็นนัทที 
  คล๊อก ประถมทรัพย์ 
  ชนิภรณ์ ศิริรัตน์ 
  ชัชวาลย์ คืนดี 
  นิพนธ์ พิมาสน 
  ธนัท นันทะชมภู 
  เนตรนภา ธะนันต์ 
  ปริญญา ธะนันต์ 
  ธงชัย เมืองมา 
  ยุทธศิลป์ เสาวรส 
  สุระพล ริยะนา 
  ธนกฤต ปานบัว 
  สุภาวดี จ๊ะนวน 
  วชิราภรณ์ มีเกษ 
  พิมทิวา โมราเลิศ 
  วสุ ไชยศรีหา 
  อาจารียา ปิยะจันทร์ 
  สรศักดิ์ แสนคำ 
  ประวิทย์ วิมานทอง