เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 26 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
สุมาลี สุพรรณนอก  09:07:00 : 15:55:00  
ลัดดาพร ละออง  : 15:55:00  
นิรุต ทองสุก  08:40:00 : 15:24:00  
รังสิยา เฉลิมวงค์  11:22:30 :  
บรรพต โตสิตารัตน์  09:26:00 :  
ปานศักดิ์ ชัยภักดี  09:24:40 :  
อภิญญา ปัญญาสิทธิ์  09:23:00 :  
สุรเดช ไชยมงคล  09:10:38 :  
พรสวรรค์ นักดนตรี  08:46:46 :  
วสุ ไชยศรีหา  08:44:05 :  
พิมทิวา โมราเลิศ  08:44:00 :  
ธนัท นันทะชมภู  08:44:00 :  
อทิตยา คำภิระ  08:43:31 :  
จุรีรัตน์ สุยะเขต  08:42:15 :  
ประวิทย์ วิมานทอง  08:42:00 :  
ธงชัย เมืองมา  08:40:41 :  
พันธมิตร ใจรินทร์  08:40:23 :  
ศุภวรรณ สัจจากุล  08:40:00 :  
มนสิชา มีแสงแก้ว  08:40:00 :  
กรกช เจริญทรัพย์  08:39:00 :  
เสกสรรค์ สอนยศ  08:39:00 :  
ธีรวัฒน์ สุนสิน  08:37:45 :  
นางอาจารียา ปิยะจันทร์  08:37:23 :  
นิพนธ์ พิมาสน  08:34:00 :  
ชัชวาลย์ คืนดี  08:32:00 :  
อาทิตย์ แก้วถาวร  08:28:28 :  
สุระพล ริยะนา  08:24:29 :  
นพมาศ ริยะนา  08:24:24 :  
คล๊อก ประถมทรัพย์  08:19:27 :  
ณัฐกฤตา โกมลนาค  08:11:30 :  
เนตรนภา ธะนันต์  08:05:21 :  
ปริญญา ธะนันต์  08:05:12 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน