เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  สุภาวดี จ๊ะนวน 
  วชิราภรณ์ มีเกษ 
  พิมทิวา โมราเลิศ 
  ธนัท นันทะชมภู 
  ชนิภรณ์ ศิริรัตน์ 
  มนสิชา มีแสงแก้ว 
  กรกช เจริญทรัพย์ 
  ชัชวาลย์ คืนดี 
  นิพนธ์ พิมาสน 
  ประวิทย์ วิมานทอง 
  ลัดดาพร ละออง 
  สุมาลี สุพรรณนอก 
  บรรพต โตสิตารัตน์ 
  อภิญญา ปัญญาสิทธิ์ 
  ศุภวรรณ สัจจากุล 
  นิรุต ทองสุก 
  นพมาศ ริยะนา 
  สุระพล ริยะนา 
  พันธมิตร ใจรินทร์ 
  ปานศักดิ์ ชัยภักดี 
  สุรเดช ไชยมงคล 
  ณัฐกฤตา โกมลนาค 
  อทิตยา คำภิระ 
  วสุ ไชยศรีหา 
  คล๊อก ประถมทรัพย์ 
  สมชาย อารยพิทยา 
  เนตรนภา ธะนันต์ 
  จุรีรัตน์ สุยะเขต 
  พรสวรรค์ นักดนตรี 
  อาจารียา ปิยะจันทร์ 
  ธีรวัฒน์ สุนสิน 
  ปริญญา ธะนันต์ 
  ธงชัย เมืองมา 
  วุฒิพล คล้ายทิพย์ 
  อาทิตย์ แก้วถาวร 
  รังสิยา เฉลิมวงค์