เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  ปานศักดิ์ ชัยภักดี 
  สุรเดช ไชยมงคล 
  ยุทธศิลป์ เสาวรส 
  วสุ ไชยศรีหา 
  คล๊อก ประถมทรัพย์ 
  ธีรวัฒน์ สุนสิน 
  อทิตยา คำภิระ 
  จุรีรัตน์ สุยะเขต 
  อาทิตย์ แก้วถาวร 
  อาจารียา ปิยะจันทร์ 
  นพมาศ ริยะนา 
  สุระพล ริยะนา 
  สมชาย อารยพิทยา 
  พันธมิตร ใจรินทร์ 
  ณัฐกฤตา โกมลนาค 
  เนตรนภา ธะนันต์ 
  ปริญญา ธะนันต์ 
  นางสาวอารยา มั่งมี 
  เสกสรรค์ สอนยศ 
  สุมาลี สุพรรณนอก 
  ลัดดาพร ละออง 
  นิพนธ์ พิมาสน 
  อภิญญา ปัญญาสิทธิ์ 
  บรรพต โตสิตารัตน์ 
  มนสิชา มีแสงแก้ว 
  ศุภวรรณ สัจจากุล 
  กรกช เจริญทรัพย์ 
  ประวิทย์ วิมานทอง 
  ธงชัย เมืองมา 
  ชัชวาลย์ คืนดี 
  วุฒิพล คล้ายทิพย์ 
  นิรุต ทองสุก 
  ชนิภรณ์ ศิริรัตน์ 
  ธนัท นันทะชมภู 
  พรสวรรค์ นักดนตรี 
  ธนกฤต ปานบัว 
  ภูมินทร์ เย็นนัทที