เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายศรชัย ยาวิชัย 
  นายรัฐศาสตร์ กองคำ 
  นายพนมเทียน ทนคำดี 
  นายปรีดา ริณพัฒน์ 
  นายประสงค์ คำตัน 
  นายบุญส่ง สำเริงศิลป์ 
  นายนิรุจน์ ปิยะจันทร์ 
  นายธีระชัย ตันเรืองพร 
  นายทองคำ ธุงศรี 
  นายณรงค์ คำภา 
  นายชัยยุทธ บุญมี 
  นายชวลิต มอญเลิศ 
  นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ 
  นายกิติชัย มหาวรรณ์ 
  นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน 
  นายศักดิ์ชัย แก้วอาทิตย์ 
  นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ 
  นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง 
  นายวิทยา ถาแก้ว 
  นายสุรเดช คิดการงาน 
  นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 
  นายบรรจง อินทร์วงค์ 
  นายปภังกร เทพศิริ 
  นายเอกพงษ์ มณเทียน 
  นายวิเชียร คำรินทร์ 
  น.ส.อำไพ บัวลอย 
  นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล 
  น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม 
  น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ 
  น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ 
  น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว 
  นางนิรมล ทองทิพย์ 
  น.ส.ปริศนา เก่งกาจ 
  น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก