เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายศรชัย ยาวิชัย 
  นายรัฐศาสตร์ กองคำ 
  นายพนมเทียน ทนคำดี 
  นายปรีดา ริณพัฒน์ 
  นายประสงค์ คำตัน 
  นายบุญส่ง สำเริงศิลป์ 
  นายนิรุจน์ ปิยะจันทร์ 
  นายธีระชัย ตันเรืองพร 
  นายทองคำ ธุงศรี 
  นายณรงค์ คำภา 
  นายชัยยุทธ บุญมี 
  นายชวลิต มอญเลิศ 
  นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ 
  นายกิติชัย มหาวรรณ์ 
  นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน 
  นายปภังกร เทพศิริ 
  นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ 
  นายวิทยา ถาแก้ว 
  นายศักดิ์ชัย แก้วอาทิตย์ 
  นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง 
  นายสุรเดช คิดการงาน 
  นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล 
  น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ 
  นายบรรจง อินทร์วงค์ 
  น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม 
  นายเอกพงษ์ มณเทียน 
  นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 
  นายวิเชียร คำรินทร์ 
  น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ 
  น.ส.อำไพ บัวลอย 
  น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว 
  นางนิรมล ทองทิพย์ 
  น.ส.ปริศนา เก่งกาจ 
  น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก