เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
รุ่ง พุทธวงศ์  08:07:50,00:03:52 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายอุดม สุภาศรี 
  น.ส.อัมพวรรณ กันทะ 
  นายสุริยัน โยธาราษฎร์ 
  นายสมมิตร ทองยู 
  นายวสันต์ ปาวิน 
  น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว 
  นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ 
  นายประคอง ยอดหอม 
  ว่าที่ ร.ต.เจตน์คะนอง ทองยู 
  สุนทร อิธรรมมะ 
  จำนงค์ ถาแปง 
  อรทัย เป็งนวล 
  ณรงค์ เจริญวุฒิ 
  สมเพชร ปาวิน 
  อุทิศ มหาวัน 
  ไพรัช ศรีวิชัย 
  องอาจ บุญก้ำ 
  ดวงจันทร์ ด้วงไม้ 
  โอภาส โชติ 
  ดวงเนตร กุศล 
  สมพงษ์ ครัวรัมม์ 
  สมพล ปาระมี 
  มุกดา คำลาพิศ 
  สุคำ ตีฆา 
  อนงค์ สมบูรณ์ชัย 
  อำนวย ชัยมงคล 
  เกษม ดวงบาล 
  เชฎฐา ถนอมชาติ 
  ประพันธ์ ขันทอง 
  เชิดพงศ์ รอบเมือง 
  รุ่งฤทธิ์ เสาคำ 
  สมศักดิ์ ดวงบาล 
  บุญธรรม ปงหาญ 
  ศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ 
  วีระพันธ์ ธรรมชัย 
  บัวตอง ตีฆา 
  สมพร ดวงบาล 
  ไพศาล สงวน 
  อุเทน เครือสายด้วง 
  สังวร เมืองคำบุตร 
  ชัยยุทธ อินทชัย 
  กฤษฎา ยศเดช 
  กิตติ ชัยเทพ 
  ธนพงษ์ นิยมพงษ์ 
  ปัฐวี วงศ์จอม 
  พฤธา ประดิษฐทอง 
  ประจักษ์ เทพานนท์ 
  ประสงค์ ทองยู 
  ทศพล อุปินโน 
  สุวรรณ เอี่ยมอุไร