เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายอุดม สุภาศรี 
  น.ส.อัมพวรรณ กันทะ 
  นายสุริยัน โยธาราษฎร์ 
  นายสมมิตร ทองยู 
  นายวสันต์ ปาวิน 
  น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว 
  นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ 
  นายประคอง ยอดหอม 
  ว่าที่ ร.ต.เจตน์คะนอง ทองยู 
  อุเทน เครือสายด้วง 
  เชิดพงศ์ รอบเมือง 
  จำนงค์ ถาแปง 
  เกษม ดวงบาล 
  สมเพชร ปาวิน 
  สมพร ดวงบาล 
  ประพันธ์ ขันทอง 
  สุคำ ตีฆา 
  สมศักดิ์ ดวงบาล 
  อนงค์ สมบูรณ์ชัย 
  วีระพันธ์ ธรรมชัย 
  ศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ 
  โอภาส โชติ 
  สุนทร อิธรรมมะ 
  ดวงจันทร์ ด้วงไม้ 
  อำนวย ชัยมงคล 
  ไพรัช ศรีวิชัย 
  อุทิศ มหาวัน 
  สมพล ปาระมี 
  เชฎฐา ถนอมชาติ 
  ดวงเนตร กุศล 
  สมพงษ์ ครัวรัมม์ 
  มุกดา คำลาพิศ 
  องอาจ บุญก้ำ 
  ธนพงษ์ นิยมพงษ์ 
  กิตติ ชัยเทพ 
  กฤษฎา ยศเดช 
  ไพศาล สงวน 
  บุญธรรม ปงหาญ 
  ณรงค์ เจริญวุฒิ 
  สังวร เมืองคำบุตร 
  ชัยยุทธ อินทชัย 
  บัวตอง ตีฆา 
  พฤธา ประดิษฐทอง 
  รุ่งฤทธิ์ เสาคำ 
  อรทัย เป็งนวล 
  ปัฐวี วงศ์จอม 
  ประจักษ์ เทพานนท์ 
  ประสงค์ ทองยู 
  ทศพล อุปินโน 
  สุวรรณ เอี่ยมอุไร