เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายอุดม สุภาศรี 
  น.ส.อัมพวรรณ กันทะ 
  นายสุริยัน โยธาราษฎร์ 
  นายสมมิตร ทองยู 
  นายวสันต์ ปาวิน 
  น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว 
  นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ 
  นายประคอง ยอดหอม 
  ว่าที่ ร.ต.เจตน์คะนอง ทองยู 
  อุเทน เครือสายด้วง 
  อรทัย เป็งนวล 
  จำนงค์ ถาแปง 
  ไพรัช ศรีวิชัย 
  ดวงเนตร กุศล 
  ณรงค์ เจริญวุฒิ 
  สมเพชร ปาวิน 
  ธนพงษ์ นิยมพงษ์ 
  กิตติ ชัยเทพ 
  ประพันธ์ ขันทอง 
  อุทิศ มหาวัน 
  ดวงจันทร์ ด้วงไม้ 
  สมพร ดวงบาล 
  เกษม ดวงบาล 
  องอาจ บุญก้ำ 
  อำนวย ชัยมงคล 
  สุนทร อิธรรมมะ 
  สุคำ ตีฆา 
  สมศักดิ์ ดวงบาล 
  โอภาส โชติ 
  วีระพันธ์ ธรรมชัย 
  อนงค์ สมบูรณ์ชัย 
  เชฎฐา ถนอมชาติ 
  สมพงษ์ ครัวรัมม์ 
  มุกดา คำลาพิศ 
  พฤธา ประดิษฐทอง 
  เชิดพงศ์ รอบเมือง 
  บุญธรรม ปงหาญ 
  ศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ 
  ปัฐวี วงศ์จอม 
  ไพศาล สงวน 
  สังวร เมืองคำบุตร 
  ชัยยุทธ อินทชัย 
  รุ่งฤทธิ์ เสาคำ 
  สมพล ปาระมี 
  บัวตอง ตีฆา 
  รุ่ง พุทธวงศ์ 
  ประสงค์ เลิศเรืองงาม 
  สุนันท์ เต๋จ๊ะ 
  กฤษฎา ยศเดช 
  ประจักษ์ เทพานนท์ 
  จันทร์แก้ว ขะจ๋อม 
  ประสงค์ ทองยู 
  ทศพล อุปินโน 
  สุวรรณ เอี่ยมอุไร