เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
อรทัย เป็งนวล  08:24:42 : 17:27:02  
จำนงค์ ถาแปง  : 16:43:24  
สมเพชร ปาวิน  09:38:40 : 16:37:34  
ประพันธ์ ขันทอง  09:00:29 : 16:35:26  
ณรงค์ เจริญวุฒิ  08:31:31 : 16:28:35  
สมพร ดวงบาล  07:50:00 : 16:27:56  
สมศักดิ์ ดวงบาล  07:46:44 : 16:20:01  
ศักดิ์ชัย ศรีรินทร์  07:49:48 : 16:14:11  
บัวตอง ตีฆา  06:21:28 : 16:14:05  
สุนทร อิธรรมมะ  09:15:29 : 16:12:50  
ไพรัช ศรีวิชัย  07:46:58 : 16:09:16  
ดวงเนตร กุศล  07:59:28 : 16:08:20  
เกษม ดวงบาล  07:38:04 : 16:07:17  
เชฎฐา ถนอมชาติ  08:02:26 : 16:06:50  
สุคำ ตีฆา  07:43:25 : 16:05:50  
โอภาส โชติ  07:16:38 : 16:05:34  
อุเทน เครือสายด้วง  08:15:26 : 16:04:32  
ดวงจันทร์ ด้วงไม้  07:35:47 : 16:03:08  
อนงค์ สมบูรณ์ชัย  07:36:40 : 16:02:55  
มุกดา คำลาพิศ  07:29:10 : 16:02:32  
องอาจ บุญก้ำ  07:17:02 : 16:02:22  
นายอำนวย ชัยมงคล  : 16:02:13  
สมพงษ์ ครัวรัมม์  07:58:46 : 16:02:07  
อุทิศ มหาวัน  07:40:28 : 16:01:52  
ไพศาล สงวน  08:06:23 :  
รุ่ง พุทธวงศ์  08:04:47 :  
สังวร เมืองคำบุตร  07:11:27 :  
ชัยยุทธ อินทชัย  07:01:09 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน