เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายอุดม สุภาศรี 
  น.ส.อัมพวรรณ กันทะ 
  นายสุริยัน โยธาราษฎร์ 
  นายสมมิตร ทองยู 
  นายวสันต์ ปาวิน 
  น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว 
  นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ 
  นายประคอง ยอดหอม 
  ว่าที่ ร.ต.เจตน์คะนอง ทองยู 
  รุ่ง พุทธวงศ์ 
  อุเทน เครือสายด้วง 
  อรทัย เป็งนวล 
  ดวงเนตร กุศล 
  สมเพชร ปาวิน 
  ไพรัช ศรีวิชัย 
  เชฎฐา ถนอมชาติ 
  สมพร ดวงบาล 
  อำนวย ชัยมงคล 
  เกษม ดวงบาล 
  สังวร เมืองคำบุตร 
  องอาจ บุญก้ำ 
  สมพล ปาระมี 
  สมศักดิ์ ดวงบาล 
  ศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ 
  สุคำ ตีฆา 
  บัวตอง ตีฆา 
  ดวงจันทร์ ด้วงไม้ 
  อุทิศ มหาวัน 
  สุนทร อิธรรมมะ 
  โอภาส โชติ 
  รุ่งฤทธิ์ เสาคำ 
  อนงค์ สมบูรณ์ชัย 
  วีระพันธ์ ธรรมชัย 
  สมพงษ์ ครัวรัมม์ 
  มุกดา คำลาพิศ 
  เชิดพงศ์ รอบเมือง 
  บุญธรรม ปงหาญ 
  ชัยยุทธ อินทชัย 
  จำนงค์ ถาแปง 
  กฤษฎา ยศเดช 
  ไพศาล สงวน 
  ประพันธ์ ขันทอง 
  กิตติ ชัยเทพ 
  ธนพงษ์ นิยมพงษ์ 
  ณรงค์ เจริญวุฒิ 
  พฤธา ประดิษฐทอง 
  ปัฐวี วงศ์จอม 
  ประจักษ์ เทพานนท์ 
  ประสงค์ ทองยู 
  ทศพล อุปินโน 
  สุวรรณ เอี่ยมอุไร