เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 16 มกราคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
อรทัย เป็งนวล  08:45:52 : 17:18:46  
จำนงค์ ถาแปง  : 16:38:18  
สมเพชร ปาวิน  08:40:47 : 16:35:20  
ณรงค์ เจริญวุฒิ  08:28:12 : 16:35:05  
ประพันธ์ ขันทอง  08:08:58 : 16:26:57  
บัวตอง ตีฆา  06:42:00 : 16:25:14  
รุ่งฤทธิ์ เสาคำ  08:07:19 : 16:12:37  
สุนทร อิธรรมมะ  : 16:10:39  
สมพล ปาระมี  07:34:00 : 16:05:52  
โอภาส โชติ  07:31:33 : 16:05:47  
ศักดิ์ชัย ศรีรินทร์  08:04:43 : 16:05:04  
สมศักดิ์ ดวงบาล  07:53:47 : 16:04:57  
สมพร ดวงบาล  07:58:27 : 16:04:33  
ดวงเนตร กุศล  08:05:59 : 16:04:04  
นายอำนวย ชัยมงคล  07:59:02 : 16:03:52  
ไพรัช ศรีวิชัย  06:27:56 : 16:03:39  
อนงค์ สมบูรณ์ชัย  07:43:57 : 16:03:01  
วีระพันธ์ ธรรมชัย  07:47:01 : 16:02:56  
อุทิศ มหาวัน  07:39:40 : 16:02:36  
มุกดา คำลาพิศ  07:48:06 : 16:01:58  
สุคำ ตีฆา  07:44:03 : 16:01:06  
สมพงษ์ ครัวรัมม์  07:59:10 : 16:00:34  
รุ่ง พุทธวงศ์  00:01:01 : 15:56:21  
กฤษฎา ยศเดช  09:22:59 :  
กิตติ ชัยเทพ  09:04:55 :  
ธนพงษ์ นิยมพงษ์  09:04:39 :  
เชิดพงศ์ รอบเมือง  08:56:27 :  
ไพศาล สงวน  08:19:34 :  
บุญธรรม ปงหาญ  08:11:02 :  
อุเทน เครือสายด้วง  08:07:48 :  
องอาจ บุญก้ำ  07:50:23 :  
สังวร เมืองคำบุตร  07:33:42 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน