เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอำพร หนวดคำ 
  นางอรณุตรา จ่ากุญชร 
  น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว 
  นายสุรินทร์ นันทะชมภู 
  นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่ 
  น.ส.สุพัตรา งามตา 
  นางสุมาลี ปานสีสด 
  ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ 
  นางสุพรรณี สถา 
  นายสุเทพ นันทะชมภู 
  นายสุกิจ ติดชัย 
  นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น 
  นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว 
  นายสิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 
  น.ส.สายวสันต์ เรือนแปง 
  นายสมพงษ์ สมบัติ 
  นายสมชาย วงศ์ศิริ 
  นางสกุณา เชาวพ้อง 
  นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง 
  น.ส.ศศิธร ใจมุก 
  นางศศิธร แก้ววันดี 
  นางวิไลพร ไชยคำร้อง 
  นายวินัย อุปนันท์ 
  น.ส.วัชราภรณ์ กันทวงศ์ 
  นายวัชระ จันทร์เรือง 
  นางเล็ก ยังศักดิ์ 
  นางลักษมี ตันธนสิน 
  นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ 
  น.ส.รัศมี อภิรมย์ 
  น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว 
  นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว 
  นายพินิจ จันทร์แก้ว 
  นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ 
  นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา 
  นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ 
  นายพงษ์สันต์ สมบัติ 
  นายพงนเรศ สุขเพราะนา 
  นางผ่องรักษ์ ยศเดช 
  นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต 
  นายประสงค์ ขอดแก้ว 
  น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล 
  นายปณิต ดีมานพ 
  นางบุษบา โกมลมณี 
  นายบุญศรี บุญเรือง 
  นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ 
  นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงค์ 
  น.ส.นิตยา ดวงบาล 
  น.ส.นันทา สีเผือก 
  นายนพกิจ แผ่พร 
  นายธงเทพ แร่เพชร 
  น.ส.ทัศนีย์ ญาณะพันธ์ 
  นายณรงค์ โลลาด 
  นายณภัทร แก่นสาร์ 
  นายณภัทธ ธิการ 
  นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย 
  นางฐิติรัตน์ มนตรี 
  น.ส.ชนิดา ทาแก้ว 
  นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ 
  นายชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 
  น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร 
  นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร 
  นายเจษฎา ทรายกันคำ 
  นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ 
  น.ส.จีรพรรณ มั่งมี 
  น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ 
  นายจิระเดช ดวงศีลธรรม 
  นางจิรนันท์ วรรณวิชิต 
  นางจันทรา อุปนันท์ 
  นางจันทร์เพ็ญ สะถา 
  นายจตุรงค์ ศรีชัย 
  นายโครงศิลป์ สิงตะนะ 
  นางเครือวัลย์ บุญธรรม 
  นายเกรียงศักดิ์ วันกูล 
  น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย 
  น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา 
  นางกัลยา ธนันชัย