เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางอำพร หนวดคำ 
  น.ส.อันธิกา นันทรัตพันธุ์ 
  นางอรณุตรา จ่ากุญชร 
  นายอนัติ แก้วยองผาง 
  น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว 
  นายสุรินทร์ นันทะชมภู 
  นางสุมาลี ปานสีสด 
  นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่ 
  น.ส.สุพัตรา งามตา 
  นางสุพรรณี สถา 
  ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ 
  นายสุเทพ นันทะชมภู 
  นายสุกิจ ติดชัย 
  นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น 
  นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว 
  นายสิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 
  นายสมพงษ์ สมบัติ 
  น.ส.สายวสันต์ เรือนแปง 
  นายสมชาย วงศ์ศิริ 
  นางสกุณา เชาวพ้อง 
  นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง 
  นางศศิธร แก้ววันดี 
  น.ส.ศศิธร ใจมุก 
  นางวิไลพร ไชยคำร้อง 
  นายวินัย อุปนันท์ 
  น.ส.วัชราภรณ์ กันทวงศ์ 
  นายวัชระ จันทร์เรือง 
  นางเล็ก ยังศักดิ์ 
  นางลักษมี ตันธนสิน 
  นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ 
  น.ส.รัศมี อภิรมย์ 
  น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว 
  นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว 
  นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ 
  นายพินิจ จันทร์แก้ว 
  นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา 
  นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ 
  นายพงษ์สันต์ สมบัติ 
  นายพงนเรศ สุขเพราะนา 
  นางผ่องรักษ์ ยศเดช 
  นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต 
  นายประสงค์ ขอดแก้ว 
  น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล 
  นายปณิต ดีมานพ 
  นางบุษบา โกมลมณี 
  นายบุญศรี บุญเรือง 
  นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ 
  นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงค์ 
  น.ส.นิตยา ดวงบาล 
  น.ส.นันทา สีเผือก 
  นายนะทรากฤษณ์ นิลวาส 
  นายนพกิจ แผ่พร 
  น.ส.นนทลี หวังเทอดเกียรติ 
  นายธงเทพ แร่เพชร 
  น.ส.ทัศนีย์ ญาณะพันธ์ 
  นายณัฐภัทร ดาวสุข 
  นายณรงค์ โลลาด 
  นายณภัทร แก่นสาร์ 
  นายณภัทธ ธิการ 
  นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย 
  นางฐิติรัตน์ มนตรี 
  นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ 
  น.ส.ชนิดา ทาแก้ว 
  นายชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 
  น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร 
  นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร 
  นายเจษฎา ทรายกันคำ 
  นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ 
  น.ส.จีรพรรณ มั่งมี 
  น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ 
  นายจิระเดช ดวงศีลธรรม 
  นางจิรนันท์ วรรณวิชิต 
  นางจันทรา อุปนันท์ 
  นางจันทร์เพ็ญ สะถา 
  นายจตุรงค์ ศรีชัย 
  นายโครงศิลป์ สิงตะนะ 
  นางเครือวัลย์ บุญธรรม 
  นายเกรียงศักดิ์ วันกูล 
  น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย 
  น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา 
  นางกัลยา ธนันชัย