เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 
  วิยะดา ตาติวงค์ 
  พรรณราย ขันคำหมุด 
  น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ 
  ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 
  วิลาสินี ศิริ 
  วิรัมภา ตาลผัด 
  ธารินี ปันต๊ะ 
  จันทนา สุวรรณดุก 
  ศิริขวัญ อินจินดา 
  กาญจนา วงศ์สวย 
  สุพรรณ์ ดวงบาล 
  ศิริมาศ มะลิเฝือ 
  สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 
  นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 
  ศศิญาดา มงคลคลี 
  สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 
  นงลักษณ์ สมบูรณ์ 
  ธนาภา สมบูรณ์ชัย 
  น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 
  เกศริน บุญเลิศ 
  ทวีพงษ์ พูลหิรัญ 
  ชัยกฤต วัชรธนโภคิน 
  ดุษฎี ดวงบาล 
  สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 
  บายศรี สุขจิตต์ 
  คมสัน จักรคำ 
  เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 
  สุพรรษา ยอดคำ 
  นงลักษณ์ วงษ์น้อย 
  พิชญา พิศชวนชม 
  รัชนีวรรณ เครือปัญญา 
  เทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล 
  ศกุนตลา จินดา 
  ทศพงษ์ ดีอินทร์ 
  จริญา อ่อนนาง 
  อัมพิกา กันชะนะ 
  วัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 
  กรประภา ปัญญาวีร์ 
  สวิตตา สิงห์คำ 
  นีร เรียนกุนา