เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  สุพรรณ์ ดวงบาล 
  เกศริน บุญเลิศ 
  น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ 
  จันทนา สุวรรณดุก 
  วิยะดา ตาติวงค์ 
  พรรณราย ขันคำหมุด 
  วิลาสินี ศิริ 
  สุพรรษา ยอดคำ 
  กาญจนา วงศ์สวย 
  ศิริมาศ มะลิเฝือ 
  พิชญา พิศชวนชม 
  น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 
  นงลักษณ์ สมบูรณ์ 
  ศศิญาดา มงคลคลี 
  สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 
  นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 
  ธนาภา สมบูรณ์ชัย 
  ธารินี ปันต๊ะ 
  ชัยกฤต วัชรธนโภคิน 
  ศกุนตลา จินดา 
  ทวีพงษ์ พูลหิรัญ 
  บายศรี สุขจิตต์ 
  สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 
  ดุษฎี ดวงบาล 
  ศิริขวัญ อินจินดา 
  วิรัมภา ตาลผัด 
  สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 
  รัชนีวรรณ เครือปัญญา 
  นงลักษณ์ วงษ์น้อย 
  จริญา อ่อนนาง 
  เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 
  ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 
  คมสัน จักรคำ