เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 
  คมสัน จักรคำ 
  ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 
  ธนาภา สมบูรณ์ชัย 
  ศิริขวัญ อินจินดา 
  ศิริมาศ มะลิเฝือ 
  นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 
  น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ 
  สุพรรณ์ ดวงบาล 
  ศศิญาดา มงคลคลี 
  จันทนา สุวรรณดุก 
  วิลาสินี ศิริ 
  สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 
  นงลักษณ์ สมบูรณ์ 
  เกศริน บุญเลิศ 
  กาญจนา วงศ์สวย 
  สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 
  ธารินี ปันต๊ะ 
  พิชญา พิศชวนชม 
  สุพรรษา ยอดคำ 
  ทวีพงษ์ พูลหิรัญ 
  สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 
  ดุษฎี ดวงบาล 
  จริญา อ่อนนาง 
  ชัยกฤต วัชรธนโภคิน 
  บายศรี สุขจิตต์ 
  ศกุนตลา จินดา 
  พรรณราย ขันคำหมุด 
  วิยะดา ตาติวงค์ 
  วิรัมภา ตาลผัด 
  รัชนีวรรณ เครือปัญญา 
  เทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล 
  ทศพงษ์ ดีอินทร์ 
  นงลักษณ์ วงษ์น้อย 
  น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 
  เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 
  อัมพิกา กันชะนะ 
  วัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 
  ณัฐกานต์ ศรีวิชัย 
  กรประภา ปัญญาวีร์ 
  สวิตตา สิงห์คำ 
  นีร เรียนกุนา