เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา 
  นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 
  บายศรี สุขจิตต์ 
  พรรณราย ขันคำหมุด 
  ศศิญาดา มงคลคลี 
  น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ 
  ธารินี ปันต๊ะ 
  วิยะดา ตาติวงค์ 
  จันทนา สุวรรณดุก 
  สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 
  ดุษฎี ดวงบาล 
  สุพรรณ์ ดวงบาล 
  นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 
  ธนาภา สมบูรณ์ชัย 
  คมสัน จักรคำ 
  พิชญา พิศชวนชม 
  กาญจนา วงศ์สวย 
  รัชนีวรรณ เครือปัญญา 
  เกศริน บุญเลิศ 
  สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 
  ทวีพงษ์ พูลหิรัญ 
  นงลักษณ์ สมบูรณ์ 
  สุพรรษา ยอดคำ 
  ศิริขวัญ อินจินดา 
  สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 
  ชัยกฤต วัชรธนโภคิน 
  วิลาสินี ศิริ 
  จริญา อ่อนนาง 
  น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 
  เทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล 
  ศกุนตลา จินดา 
  วิรัมภา ตาลผัด 
  ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 
  ศิริมาศ มะลิเฝือ 
  เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 
  นงลักษณ์ วงษ์น้อย 
  ทศพงษ์ ดีอินทร์ 
  อัมพิกา กันชะนะ 
  วัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 
  ณัฐกานต์ ศรีวิชัย 
  กรประภา ปัญญาวีร์ 
  สวิตตา สิงห์คำ 
  นีร เรียนกุนา