เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา 
  นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 
  ศิริขวัญ อินจินดา 
  คมสัน จักรคำ 
  น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ 
  น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 
  นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 
  สุพรรษา ยอดคำ 
  ศศิญาดา มงคลคลี 
  กาญจนา วงศ์สวย 
  เกศริน บุญเลิศ 
  รัชนีวรรณ เครือปัญญา 
  สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 
  สุพรรณ์ ดวงบาล 
  นงลักษณ์ สมบูรณ์ 
  ศิริมาศ มะลิเฝือ 
  พิชญา พิศชวนชม 
  วิยะดา ตาติวงค์ 
  ทวีพงษ์ พูลหิรัญ 
  เทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล 
  สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 
  ดุษฎี ดวงบาล 
  ธนาภา สมบูรณ์ชัย 
  ศกุนตลา จินดา 
  วิรัมภา ตาลผัด 
  สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 
  บายศรี สุขจิตต์ 
  ทศพงษ์ ดีอินทร์ 
  จริญา อ่อนนาง 
  ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 
  ชัยกฤต วัชรธนโภคิน 
  พรรณราย ขันคำหมุด 
  นงลักษณ์ วงษ์น้อย 
  ณัฐกานต์ ศรีวิชัย 
  กรประภา ปัญญาวีร์ 
  วิลาสินี ศิริ 
  ธารินี ปันต๊ะ 
  เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 
  จันทนา สุวรรณดุก 
  วัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 
  อัมพิกา กันชะนะ 
  สวิตตา สิงห์คำ 
  นีร เรียนกุนา