เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา 
  นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 
  จันทนา สุวรรณดุก 
  พรรณราย ขันคำหมุด 
  เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 
  วิลาสินี ศิริ 
  วิยะดา ตาติวงค์ 
  ธารินี ปันต๊ะ 
  สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 
  ศิริมาศ มะลิเฝือ 
  รัชนีวรรณ เครือปัญญา 
  เกศริน บุญเลิศ 
  ชัยกฤต วัชรธนโภคิน 
  ศกุนตลา จินดา 
  กาญจนา วงศ์สวย 
  สุพรรณ์ ดวงบาล 
  นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 
  ทวีพงษ์ พูลหิรัญ 
  สุพรรษา ยอดคำ 
  นงลักษณ์ สมบูรณ์ 
  น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 
  พิชญา พิศชวนชม 
  บายศรี สุขจิตต์ 
  ศิริขวัญ อินจินดา 
  ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 
  ธนาภา สมบูรณ์ชัย 
  สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 
  นงลักษณ์ วงษ์น้อย 
  ณัฐกานต์ ศรีวิชัย 
  เทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล 
  สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 
  ดุษฎี ดวงบาล 
  ศศิญาดา มงคลคลี 
  จริญา อ่อนนาง 
  ทศพงษ์ ดีอินทร์ 
  วัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 
  กรประภา ปัญญาวีร์ 
  อัมพิกา กันชะนะ 
  วิรัมภา ตาลผัด 
  คมสัน จักรคำ 
  สวิตตา สิงห์คำ 
  นีร เรียนกุนา