เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา 
  นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 
  น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 
  ศิริขวัญ อินจินดา 
  วิรัมภา ตาลผัด 
  ศศิญาดา มงคลคลี 
  สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 
  ศิริมาศ มะลิเฝือ 
  เกศริน บุญเลิศ 
  รัชนีวรรณ เครือปัญญา 
  ชัยกฤต วัชรธนโภคิน 
  วิยะดา ตาติวงค์ 
  สุพรรษา ยอดคำ 
  กาญจนา วงศ์สวย 
  สุพรรณ์ ดวงบาล 
  คมสัน จักรคำ 
  บายศรี สุขจิตต์ 
  ทวีพงษ์ พูลหิรัญ 
  นงลักษณ์ สมบูรณ์ 
  เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 
  ศกุนตลา จินดา 
  สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 
  ดุษฎี ดวงบาล 
  เทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล 
  ธนาภา สมบูรณ์ชัย 
  ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 
  สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 
  ธารินี ปันต๊ะ 
  ทศพงษ์ ดีอินทร์ 
  วิลาสินี ศิริ 
  จันทนา สุวรรณดุก 
  พรรณราย ขันคำหมุด 
  จริญา อ่อนนาง 
  นงลักษณ์ วงษ์น้อย 
  ณัฐกานต์ ศรีวิชัย 
  วัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 
  นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 
  พิชญา พิศชวนชม 
  กรประภา ปัญญาวีร์ 
  อัมพิกา กันชะนะ 
  สวิตตา สิงห์คำ 
  นีร เรียนกุนา