เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ  08:37:16 : 19:06:31  
พรรณราย ขันคำหมุด  08:11:41 : 19:06:23  
วิยะดา ตาติวงค์  : 18:27:18  
น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ  10:58:24 : 18:25:22  
สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ  08:39:16 : 17:50:39  
น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์  08:16:30,08:15:04 : 17:42:42  
ศศิญาดา มงคลคลี  08:33:25 : 17:21:34  
สุพรรณ์ ดวงบาล  07:46:39 : 17:19:37  
สุพรรษา ยอดคำ  08:20:39 : 17:19:25  
กาญจนา วงศ์สวย  07:50:57 : 17:19:19  
วิลาสินี ศิริ  : 17:17:01  
ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์  07:37:49 : 17:06:10  
นงลักษณ์ สมบูรณ์  08:44:01 : 17:03:06  
พิชญา พิศชวนชม  08:24:14 : 17:01:45  
ทวีพงษ์ พูลหิรัญ  08:31:15 : 16:56:53  
นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง  08:24:58 : 16:56:48  
เกศริน บุญเลิศ  08:14:26 : 16:54:36  
รัชนีวรรณ เครือปัญญา  08:14:21 : 16:52:15  
ศิริมาศ มะลิเฝือ  08:40:12 : 16:51:16  
จันทนา สุวรรณดุก  08:29:51 : 16:42:44  
สิรินทร์นิชา เกษมสันต์  08:29:16 : 16:40:32  
ศิริขวัญ อินจินดา  07:53:28 : 16:39:57  
ชัยกฤต วัชรธนโภคิน  08:40:35 : 16:39:42  
ศกุนตลา จินดา  08:29:05 : 16:39:04  
จริญา อ่อนนาง  08:35:54 : 16:38:37  
ธนาภา สมบูรณ์ชัย  08:42:04 : 16:36:52  
นงลักษณ์ วงษ์น้อย  08:19:18 : 16:33:59  
เทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล  : 16:33:48  
สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์  08:38:10 : 16:33:29  
ดุษฎี ดวงบาล  09:11:03 : 16:33:14  
คมสัน จักรคำ  08:31:09 : 16:31:50  
ธารินี ปันต๊ะ  08:34:08 :  
วิรัมภา ตาลผัด  08:30:37 :  
บายศรี สุขจิตต์  08:27:59 :  
อัมพิกา กันชะนะ  08:26:12 :  
ทศพงษ์ ดีอินทร์  08:25:17 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน