เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นางศรีอนงค์ ใคร้มา 
  นายปิติวุฒิ เจริญลาภ 
  กาญจนา วงศ์สวย 
  วิลาสินี ศิริ 
  เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 
  พรรณราย ขันคำหมุด 
  สุพรรณ์ ดวงบาล 
  วิยะดา ตาติวงค์ 
  ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ 
  สุพรรษา ยอดคำ 
  ศกุนตลา จินดา 
  สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 
  ธารินี ปันต๊ะ 
  ทวีพงษ์ พูลหิรัญ 
  นงลักษณ์ สมบูรณ์ 
  รัชนีวรรณ เครือปัญญา 
  เกศริน บุญเลิศ 
  นงลักษณ์ วงษ์น้อย 
  ศิริขวัญ อินจินดา 
  อัมพิกา กันชะนะ 
  เทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล 
  นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 
  ชัยกฤต วัชรธนโภคิน 
  พิชญา พิศชวนชม 
  ธนาภา สมบูรณ์ชัย 
  บายศรี สุขจิตต์ 
  จันทนา สุวรรณดุก 
  ดุษฎี ดวงบาล 
  วิรัมภา ตาลผัด 
  จริญา อ่อนนาง 
  สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 
  สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ 
  ทศพงษ์ ดีอินทร์ 
  ณัฐกานต์ ศรีวิชัย 
  น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 
  กรประภา ปัญญาวีร์ 
  ศิริมาศ มะลิเฝือ 
  ศศิญาดา มงคลคลี 
  ประเสริฐ ใจเมคา 
  คมสัน จักรคำ 
  วัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 
  สวิตตา สิงห์คำ 
  วนิดา มหาไม้ 
  นีร เรียนกุนา