เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 16 มกราคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
วิยะดา ตาติวงค์  09:01:19 : 18:37:50  
สิรินทร์นิชา เกษมสันต์  08:43:06 : 18:23:39  
ศิริมาศ มะลิเฝือ  08:53:11 : 18:23:24  
ธารินี ปันต๊ะ  08:37:52 : 18:23:20  
พรรณราย ขันคำหมุด  : 17:45:22  
เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ  : 17:45:15  
กาญจนา วงศ์สวย  08:42:54 : 17:32:04  
สุพรรณ์ ดวงบาล  08:30:35 : 17:31:56,16:57:23  
บายศรี สุขจิตต์  09:05:38 : 17:27:43  
นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง  08:36:15 : 17:07:24  
พิชญา พิศชวนชม  08:51:39 : 16:58:47  
เกศริน บุญเลิศ  08:40:42 : 16:54:19  
นงลักษณ์ วงษ์น้อย  : 16:52:09  
นงลักษณ์ สมบูรณ์  : 16:49:31  
ทวีพงษ์ พูลหิรัญ  08:45:10 : 16:49:07  
ชัยกฤต วัชรธนโภคิน  : 16:46:50  
สุพรรษา ยอดคำ  08:35:10 : 16:46:05  
ธนาภา สมบูรณ์ชัย  08:42:41 : 16:44:04  
ดุษฎี ดวงบาล  09:18:52 : 16:40:56  
สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์  08:45:38 : 16:40:52  
ศิริขวัญ อินจินดา  07:59:19 : 16:39:25  
น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์  08:53:03,08:23:18 : 16:37:25,16:35:57  
เทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล  08:52:57 : 16:37:23  
สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ  08:48:18 :  
วิลาสินี ศิริ  08:47:22 :  
ทศพงษ์ ดีอินทร์  08:42:47 :  
รัชนีวรรณ เครือปัญญา  08:40:34 :  
ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์  08:20:44 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน