เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน 
  นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ 
  นายสาธิต หาญยุทธ 
  นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 
  นางวนิดา มารัดยูซบ 
  นายมนตรี อนันต์ 
  น.ส.พันธ์สมร ทองเกลี้ยง 
  น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 
  นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร 
  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 
  นายจรัส เกิดโพชา 
  น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 
  ศุภชัย ชัยอุดมวิถี 
  วรภาส ปูระณะพงษ์ 
  นวลนิตย์ สกุลทอง 
  เมธิณี วันดี 
  พัชรี คำรินทร์ 
  ภิญญาพัตร์ พรหมมิจิตร 
  อาจันทร์ อยู่นาน 
  สุนัดดา สัตตวัตรกุล 
  ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 
  รลิสฐิตา ถมทอง 
  กิริยา ทิพย์โอสถ 
  ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 
  จักรพันธ์ อารีศรีสม 
  วีระยุทธ แสนสุข 
  ภาวิต แก้วมา 
  เบญจพร ปานดี 
  พรรณรัตน์ ตันติเสรี 
  สิริพูน มณี 
  เพ็ญนภา กันทะตา 
  ประนอม จันทรังษี 
  ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 
  สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 
  น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 
  พรวิสาข์ วงศ์เกษม 
  กาญจนา ถาแก้ว 
  ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 
  วิไลวรรณ ธงงาม 
  ปราณี พันธุ์วุฒิ 
  อัจฉรียา โมฬีกูล 
  นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 
  นายปริญญา อินทรเทพ 
  สุพรรณี วิต่า 
  พวงพยอม เสนาวารี 
  สุธีรพัฒน์ ธุระเสน 
  ประภาพร ขุนนา 
  ธัญชนก สีหาพล 
  สุจิตรา ราชจันทร์ 
  กมล กล่อมมิตร