เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน 
  นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ 
  นายสาธิต หาญยุทธ 
  นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 
  นางวนิดา มารัดยูซบ 
  นายมนตรี อนันต์ 
  น.ส.พันธ์สมร ทองเกลี้ยง 
  น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 
  นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร 
  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 
  นายจรัส เกิดโพชา 
  น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 
  พัชรี คำรินทร์ 
  เมธิณี วันดี 
  นวลนิตย์ สกุลทอง 
  ภาวิต แก้วมา 
  พรรณรัตน์ ตันติเสรี 
  ศุภชัย ชัยอุดมวิถี 
  เพ็ญนภา กันทะตา 
  จักรพันธ์ อารีศรีสม 
  วรภาส ปูระณะพงษ์ 
  ภิญญาพัตร์ พรหมมิจิตร 
  สิริพูน มณี 
  อาจันทร์ อยู่นาน 
  ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 
  สุนัดดา สัตตวัตรกุล 
  กิริยา ทิพย์โอสถ 
  ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 
  เบญจพร ปานดี 
  พรวิสาข์ วงศ์เกษม 
  วีระยุทธ แสนสุข 
  นายปริญญา อินทรเทพ 
  สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 
  ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 
  รลิสฐิตา ถมทอง 
  ปราณี พันธุ์วุฒิ 
  กาญจนา ถาแก้ว 
  น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 
  ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 
  ประนอม จันทรังษี 
  วิไลวรรณ ธงงาม 
  อัจฉรียา โมฬีกูล 
  นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 
  สุพรรณี วิต่า 
  พวงพยอม เสนาวารี 
  สุธีรพัฒน์ ธุระเสน 
  ประภาพร ขุนนา 
  ธัญชนก สีหาพล 
  สุจิตรา ราชจันทร์ 
  กมล กล่อมมิตร