เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน 
  นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ 
  นายสาธิต หาญยุทธ 
  นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 
  นางวนิดา มารัดยูซบ 
  นายมนตรี อนันต์ 
  น.ส.พันธ์สมร ทองเกลี้ยง 
  นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร 
  น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 
  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 
  นายจรัส เกิดโพชา 
  น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 
  พัชรี คำรินทร์ 
  สุนัดดา สัตตวัตรกุล 
  อาจันทร์ อยู่นาน 
  เพ็ญนภา กันทะตา 
  วรภาส ปูระณะพงษ์ 
  ภิญญาพัตร์ พรหมมิจิตร 
  กิริยา ทิพย์โอสถ 
  ประนอม จันทรังษี 
  ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 
  ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 
  จักรพันธ์ อารีศรีสม 
  ภาวิต แก้วมา 
  พรรณรัตน์ ตันติเสรี 
  วีระยุทธ แสนสุข 
  สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 
  กาญจนา ถาแก้ว 
  เบญจพร ปานดี 
  สิริพูน มณี 
  ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 
  รลิสฐิตา ถมทอง 
  เมธิณี วันดี 
  นวลนิตย์ สกุลทอง 
  ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 
  พรวิสาข์ วงศ์เกษม 
  ศุภชัย ชัยอุดมวิถี 
  ปราณี พันธุ์วุฒิ 
  วิไลวรรณ ธงงาม 
  นายปริญญา อินทรเทพ 
  น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 
  อัจฉรียา โมฬีกูล 
  นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 
  สุพรรณี วิต่า 
  พวงพยอม เสนาวารี 
  สุธีรพัฒน์ ธุระเสน 
  ประภาพร ขุนนา 
  ธัญชนก สีหาพล 
  สุจิตรา ราชจันทร์ 
  กมล กล่อมมิตร