เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน 
  นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ 
  นายสาธิต หาญยุทธ 
  นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 
  นางวนิดา มารัดยูซบ 
  นายมนตรี อนันต์ 
  น.ส.พันธ์สมร ทองเกลี้ยง 
  นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร 
  น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 
  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 
  นายจรัส เกิดโพชา 
  น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 
  พัชรี คำรินทร์ 
  นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 
  เมธิณี วันดี 
  อาจันทร์ อยู่นาน 
  เพ็ญนภา กันทะตา 
  ศุภชัย ชัยอุดมวิถี 
  สุนัดดา สัตตวัตรกุล 
  นวลนิตย์ สกุลทอง 
  ภิญญาพัตร์ พรหมมิจิตร 
  วรภาส ปูระณะพงษ์ 
  พรรณรัตน์ ตันติเสรี 
  วีระยุทธ แสนสุข 
  จักรพันธ์ อารีศรีสม 
  ประนอม จันทรังษี 
  อัจฉรียา โมฬีกูล 
  ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 
  กิริยา ทิพย์โอสถ 
  ภาวิต แก้วมา 
  กาญจนา ถาแก้ว 
  ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 
  รลิสฐิตา ถมทอง 
  ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 
  พรวิสาข์ วงศ์เกษม 
  สิริพูน มณี 
  สุพรรณี วิต่า 
  สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 
  เบญจพร ปานดี 
  ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 
  น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 
  ปราณี พันธุ์วุฒิ 
  นายปริญญา อินทรเทพ 
  วิไลวรรณ ธงงาม 
  พวงพยอม เสนาวารี 
  สุธีรพัฒน์ ธุระเสน 
  ประภาพร ขุนนา 
  ธัญชนก สีหาพล 
  สุจิตรา ราชจันทร์ 
  กมล กล่อมมิตร