เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 16 มกราคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
สุนัดดา สัตตวัตรกุล  09:12:00 : 18:44:59  
เมธิณี วันดี  : 18:44:53  
วรภาส ปูระณะพงษ์  : 18:30:10  
สิริพูน มณี  08:41:25 : 17:46:37  
ภาวิต แก้วมา  08:55:20 : 17:42:02  
พรรณรัตน์ ตันติเสรี  09:00:01 : 17:41:15  
ภิญญาพัตร์ พรหมมิจิตร  08:52:45 : 17:26:25  
จักรพันธ์ อารีศรีสม  08:23:25 : 17:18:54  
ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์  08:47:19 : 17:08:06  
ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ  08:54:45 : 17:02:00  
กิริยา ทิพย์โอสถ  08:23:34 : 16:59:53  
ประนอม จันทรังษี  : 16:51:44  
อาจันทร์ อยู่นาน  09:08:03 : 16:39:02  
ศุภชัย ชัยอุดมวิถี  08:34:59 : 16:38:31  
วีระยุทธ แสนสุข  : 16:22:07  
สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์  09:08:12 :  
กาญจนา ถาแก้ว  09:00:25 :  
พัชรี คำรินทร์  08:51:30 :  
ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์  08:42:05 :  
ปุณณภา แม้นพยัคฆ์  08:41:06 :  
น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ  08:41:00 :  
เพ็ญนภา กันทะตา  08:35:17 :  
พรวิสาข์ วงศ์เกษม  08:26:37 :  
นวลนิตย์ สกุลทอง  08:21:28 :  
รลิสฐิตา ถมทอง  07:46:53 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน