เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน 
  นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ 
  นายสาธิต หาญยุทธ 
  นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 
  นางวนิดา มารัดยูซบ 
  นายมนตรี อนันต์ 
  น.ส.พันธ์สมร ทองเกลี้ยง 
  นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร 
  น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 
  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 
  นายจรัส เกิดโพชา 
  น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 
  เมธิณี วันดี 
  วรภาส ปูระณะพงษ์ 
  พรวิสาข์ วงศ์เกษม 
  สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 
  รลิสฐิตา ถมทอง 
  เพ็ญนภา กันทะตา 
  สุนัดดา สัตตวัตรกุล 
  พรรณรัตน์ ตันติเสรี 
  ภิญญาพัตร์ พรหมมิจิตร 
  ภาวิต แก้วมา 
  สิริพูน มณี 
  ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 
  จักรพันธ์ อารีศรีสม 
  กิริยา ทิพย์โอสถ 
  อาจันทร์ อยู่นาน 
  ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 
  ประนอม จันทรังษี 
  น.ส.ศุภากร สิทธิสังข์ 
  เบญจพร ปานดี 
  น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 
  วีระยุทธ แสนสุข 
  ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 
  ศุภชัย ชัยอุดมวิถี 
  วิไลวรรณ ธงงาม 
  อัจฉรียา โมฬีกูล 
  นวลนิตย์ สกุลทอง 
  ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 
  พัชรี คำรินทร์ 
  นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 
  ปราณี พันธุ์วุฒิ 
  กาญจนา ถาแก้ว 
  นายปริญญา อินทรเทพ 
  สุพรรณี วิต่า 
  พวงพยอม เสนาวารี 
  สุธีรพัฒน์ ธุระเสน 
  ประภาพร ขุนนา 
  ธัญชนก สีหาพล 
  สุจิตรา ราชจันทร์ 
  กมล กล่อมมิตร