เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
เพ็ญนภา กันทะตา  08:50:52 : 19:05:20  
นวลนิตย์ สกุลทอง  : 18:48:34  
พัชรี คำรินทร์  08:50:01 : 18:32:53  
สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์  07:22:14 : 18:30:29  
สิริพูน มณี  08:36:37 : 18:19:28  
สุนัดดา สัตตวัตรกุล  09:32:08 : 17:56:30  
ภาวิต แก้วมา  08:49:53 : 17:51:25  
พรรณรัตน์ ตันติเสรี  08:49:51 : 17:44:02  
ปุณณภา แม้นพยัคฆ์  08:40:21 : 17:03:35  
จักรพันธ์ อารีศรีสม  09:27:47 : 16:58:41  
วรภาส ปูระณะพงษ์  09:11:31 : 16:54:19  
อาจันทร์ อยู่นาน  08:50:08 : 16:49:59  
ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ  : 16:44:54  
ศุภชัย ชัยอุดมวิถี  08:30:32 : 16:42:35  
วีระยุทธ แสนสุข  : 16:41:43  
ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์  08:43:08 : 16:40:55  
กิริยา ทิพย์โอสถ  08:18:41 : 16:37:22  
ภิญญาพัตร์ พรหมมิจิตร  08:49:34 :  
เบญจพร ปานดี  08:35:30 :  
รลิสฐิตา ถมทอง  08:32:50 :  
พรวิสาข์ วงศ์เกษม  08:31:00 :  
กาญจนา ถาแก้ว  08:26:34 :  
ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์  08:24:25 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน 
  นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ 
  นายสาธิต หาญยุทธ 
  นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 
  นางวนิดา มารัดยูซบ 
  นายมนตรี อนันต์ 
  น.ส.พันธ์สมร ทองเกลี้ยง 
  น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 
  นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร 
  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 
  นายจรัส เกิดโพชา 
  น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 
  เมธิณี วันดี 
  วิไลวรรณ ธงงาม 
  ประนอม จันทรังษี 
  นายปริญญา อินทรเทพ 
  น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 
  ปราณี พันธุ์วุฒิ 
  อัจฉรียา โมฬีกูล 
  นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 
  สุพรรณี วิต่า 
  พวงพยอม เสนาวารี 
  สุธีรพัฒน์ ธุระเสน 
  ประภาพร ขุนนา 
  ธัญชนก สีหาพล 
  สุจิตรา ราชจันทร์ 
  กมล กล่อมมิตร