เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ 
  น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน 
  นายสาธิต หาญยุทธ 
  นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 
  นางวนิดา มารัดยูซบ 
  นายมนตรี อนันต์ 
  น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 
  น.ส.พันธ์สมร ทองเกลี้ยง 
  นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร 
  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 
  นายจรัส เกิดโพชา 
  น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 
  พัชรี คำรินทร์ 
  นวลนิตย์ สกุลทอง 
  เมธิณี วันดี 
  รลิสฐิตา ถมทอง 
  สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 
  ภาวิต แก้วมา 
  วีระยุทธ แสนสุข 
  วรภาส ปูระณะพงษ์ 
  พรรณรัตน์ ตันติเสรี 
  ภิญญาพัตร์ พรหมมิจิตร 
  เพ็ญนภา กันทะตา 
  สิริพูน มณี 
  อาจันทร์ อยู่นาน 
  สุนัดดา สัตตวัตรกุล 
  จักรพันธ์ อารีศรีสม 
  ศุภชัย ชัยอุดมวิถี 
  ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 
  กิริยา ทิพย์โอสถ 
  กาญจนา ถาแก้ว 
  ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 
  พรวิสาข์ วงศ์เกษม 
  เบญจพร ปานดี 
  น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 
  ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 
  ประนอม จันทรังษี 
  ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 
  วิไลวรรณ ธงงาม 
  ปราณี พันธุ์วุฒิ 
  อัจฉรียา โมฬีกูล 
  นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 
  นายปริญญา อินทรเทพ 
  สุพรรณี วิต่า 
  พวงพยอม เสนาวารี 
  สุธีรพัฒน์ ธุระเสน 
  ประภาพร ขุนนา 
  ธัญชนก สีหาพล 
  สุจิตรา ราชจันทร์ 
  กมล กล่อมมิตร