เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  น.ส.พันธ์สมร ทองเกลี้ยง 
  น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน 
  นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ 
  นายสาธิต หาญยุทธ 
  นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 
  นางวนิดา มารัดยูซบ 
  นายมนตรี อนันต์ 
  นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร 
  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 
  นายจรัส เกิดโพชา 
  น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ 
  นวลนิตย์ สกุลทอง 
  พัชรี คำรินทร์ 
  ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 
  ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 
  รลิสฐิตา ถมทอง 
  เมธิณี วันดี 
  นวลนิตย์ ปิ่นนิกร 
  เพ็ญนภา กันทะตา 
  สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 
  ภิญญาพัตร์ พรหมมิจิตร 
  สุนัดดา สัตตวัตรกุล 
  พรวิสาข์ วงศ์เกษม 
  จักรพันธ์ อารีศรีสม 
  ภาวิต แก้วมา 
  พรรณรัตน์ ตันติเสรี 
  วิไลวรรณ ธงงาม 
  วีระยุทธ แสนสุข 
  กิริยา ทิพย์โอสถ 
  ศุภชัย ชัยอุดมวิถี 
  ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 
  สิริพูน มณี 
  อาจันทร์ อยู่นาน 
  กาญจนา ถาแก้ว 
  น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 
  อัจฉรียา โมฬีกูล 
  เบญจพร ปานดี 
  ประนอม จันทรังษี 
  วรภาส ปูระณะพงษ์ 
  ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 
  ปราณี พันธุ์วุฒิ 
  น.ส.ศุภากร สิทธิสังข์ 
  นายปริญญา อินทรเทพ 
  สุพรรณี วิต่า 
  พวงพยอม เสนาวารี 
  สุธีรพัฒน์ ธุระเสน 
  ประภาพร ขุนนา 
  ธัญชนก สีหาพล 
  สุจิตรา ราชจันทร์ 
  กมล กล่อมมิตร