เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  ติ๊บ เมืองมูล 
  ปภาวรินทร์ บวรสิริ 
  อังคาร โภคารัตน์ 
  ทิพย์วรรณ กาวิละมูล 
  ผริตา วงศ์ไชยลึก 
  หนึ่งฤทัย พังแสงสุ 
  ศศิวิมล ชัยศรี 
  จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี 
  ศิราณี หอมหวล 
  กานต์ชนก พุ่มเมฆ 
  สุชัญญา โกจินอก 
  ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 
  ณภัทร กระแสร์ญาณ 
  เรือนแก้ว ประพฤติ 
  ณัฐณีย์ ดวงแก้วกูล 
  สุจารี ตุ้มบัวบาน 
  จักรกฤษณ์ ใจเมคา 
  เจนจิรา ทะเนาสี 
  สมฤดี ไชยลาภ 
  พัฒน์ โกจินอก 
  พรพิมล ขุนทอง 
  จุฑาทิพย์ คันแก่น 
  ริมฤทัย พุทธวงค์ 
  กีรติญา สุภารัตน์ 
  ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
  ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 
  จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ 
  สริญญา สงวนวงศ์ 
  อัยลัดดา แก้วชิต 
  ธนกนันท์ กัลยา 
  เกศรา เทียมทอง 
  ประพฤติ อำขำ 
  พันธ์ลพ สินธุยา 
  สันติภพ สุยะใหญ่ 
  นิวัช ออนศรี 
  นพมาศ สุทันตกุล 
  อนุชา ศรีนวน 
  สุทธิพร นันติ 
  สุปราณี แก้วเทียน 
  กมลฉัตร ศิริชัย 
  วัชรียา จินาวงค์ 
  ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ 
  ธนัดดา บุญมา 
  นันทวรรณ บัวหลวง 
  ชมพูนุช เอื้อเฟื้อ 
  อานนท์ ไชยซาวงค์ 
  เชษฐา จอมชัย 
  วุฒิไกร มั่นขัน 
  ธัญลักษณ์ พุทธาสอน 
  ดารุณี จันทะเวช 
  นงคราญ มหาวัง