เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
ศศิวิมล ชัยศรี  09:11:52 : 17:56:10  
จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี  08:54:32 : 17:56:06  
ผริตา วงศ์ไชยลึก  09:35:21 : 17:53:38  
พันธ์ลพ สินธุยา  08:46:53 : 17:34:33  
กีรติญา สุภารัตน์  08:44:36,08:44:35 : 17:15:02  
สุชัญญา โกจินอก  09:18:27 : 17:13:50  
พัฒน์ โกจินอก  09:17:18 : 17:06:36  
ประพฤติ อำขำ  08:33:18 : 17:02:11  
ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน  09:06:42 : 16:54:44  
ณภัทร กระแสร์ญาณ  08:36:01 : 16:48:26  
สันติภพ สุยะใหญ่  08:18:28 : 16:46:28  
สริญญา สงวนวงศ์  08:54:28 : 16:44:44  
นงคราญ มหาวัง  09:01:38 : 16:43:39  
กานต์ชนก พุ่มเมฆ  09:03:59 : 16:43:20  
อังคาร โภคารัตน์  08:48:01 : 16:42:49  
จักรกฤษณ์ ใจเมคา  08:26:25 : 16:41:07  
สุจิตตรา เพียงโขสง  08:39:10 : 16:40:50  
ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์  08:40:52 : 16:40:46  
ภิญญาพัชญ์ มหิงสา  08:40:50 : 16:39:47  
สุปราณี แก้วเทียน  08:27:45 : 16:36:55  
ริมฤทัย พุทธวงค์  08:32:43 : 16:36:51  
ติ๊บ เมืองมูล  07:36:27 : 16:36:27  
ปภาวรินทร์ บวรสิริ  08:47:24 : 16:36:24  
นิวัช ออนศรี  08:15:30 : 16:35:30  
ธนกนันท์ กัลยา  08:26:30 : 16:34:04  
จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ  08:03:40 : 16:33:30  
เรือนแก้ว ประพฤติ  08:21:18 :  
ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์  08:02:13 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน