เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 16 มกราคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
ณภัทร กระแสร์ญาณ  08:42:11 : 16:51:24  
พัฒน์ โกจินอก  09:16:08 : 16:51:12  
อังคาร โภคารัตน์  08:20:46 : 16:43:08  
จักรกฤษณ์ ใจเมคา  08:57:42 : 16:42:16  
ประพฤติ อำขำ  08:51:52 : 16:41:39  
นพมาศ สุทันตกุล  08:49:55 : 16:40:22  
ศิริพร วรวิรัตน์  08:29:37 : 16:40:09  
ผริตา วงศ์ไชยลึก  : 16:39:42  
เกศรา เทียมทอง  08:59:13 : 16:39:23  
เจนจิรา ทะเนาสี  08:39:34 : 16:38:50  
ชมพูนุช เอื้อเฟื้อ  08:16:33 : 16:38:48  
ทิพย์วรรณ กาวิละมูล  08:08:46 : 16:38:33  
ศิราณี หอมหวล  08:16:28 : 16:38:29  
กีรติญา สุภารัตน์  09:31:42 : 16:38:15  
พีระวิทย์ ยะอนันต์  08:45:25 : 16:38:07  
ณิฐชัย เชียงโส  08:41:35 : 16:37:08  
ธนากร สุนทรชัยกิจ  08:47:17,08:47:13 : 16:36:41  
ธนกนันท์ กัลยา  08:29:06 : 16:36:39,16:36:30  
ธัญญารัตน์ อุดสม  08:47:12 : 16:36:34  
ขวัญจิรา เภารัตน์  08:49:46 : 16:36:29  
ติ๊บ เมืองมูล  07:49:43 : 16:34:31  
ภิญญาพัชญ์ มหิงสา  08:44:30 : 16:34:05  
ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์  08:44:35 : 16:34:01  
จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ  08:13:46 : 16:32:36  
นิวัช ออนศรี  08:09:49 : 16:31:05  
ศศิวิมล ชัยศรี  09:31:44 :  
พันธ์ลพ สินธุยา  09:20:18 :  
สุชัญญา โกจินอก  09:17:01 :  
นงคราญ มหาวัง  09:14:13 :  
จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี  09:02:00 :  
สันติภพ สุยะใหญ่  09:01:25 :  
เรือนแก้ว ประพฤติ  08:52:32 :  
หนึ่งฤทัย พังแสงสุ  08:37:35 :  
ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์  08:18:04 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน