เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงาน



แสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   



แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
สันติภพ สุยะใหญ่  09:27:53 : 17:10:23  
จุฑาทิพย์ คันแก่น  08:34:55 : 17:02:04  
วุฒิไกร มั่นขัน  08:39:40 : 16:59:35  
ณัฐณีย์ ดวงแก้วกูล  08:32:08 : 16:58:53  
พรพิมล ขุนทอง  08:39:34,08:21:18 : 16:57:32,16:50:56  
สุจารี ตุ้มบัวบาน  07:49:02 : 16:56:35  
สมฤดี ไชยลาภ  07:49:05 : 16:56:32  
ธัญลักษณ์ พุทธาสอน  : 16:54:00  
สุชัญญา โกจินอก  09:16:05 : 16:53:43  
ณภัทร กระแสร์ญาณ  08:39:58 : 16:50:39  
เกศรา เทียมทอง  09:07:16 : 16:49:30  
สุทธิพร นันติ  07:46:21 : 16:47:55  
นงคราญ มหาวัง  09:05:48 : 16:47:49  
อานนท์ ไชยซาวงค์  08:42:53 : 16:47:27  
ประพฤติ อำขำ  09:01:21 : 16:46:15  
จักรกฤษณ์ ใจเมคา  08:38:42 : 16:45:07  
อนุชา ศรีนวน  08:40:26 : 16:42:09  
นพมาศ สุทันตกุล  08:34:45 : 16:41:50  
จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ  08:12:33 : 16:41:39  
ติ๊บ เมืองมูล  08:42:42 : 16:38:31  
ปภาวรินทร์ บวรสิริ  08:18:44 : 16:38:25  
กมลฉัตร ศิริชัย  09:02:40 : 16:37:00,16:36:59  
ธนกนันท์ กัลยา  08:41:25 : 16:34:51  
นิวัช ออนศรี  08:19:21 : 16:34:12  
กานต์ชนก พุ่มเมฆ  08:51:54 : 16:33:41  
พัฒน์ โกจินอก  09:14:08 : 16:31:56  
ริมฤทัย พุทธวงค์  08:39:24 : 16:30:36  
ผริตา วงศ์ไชยลึก  09:22:37 :  
ศศิวิมล ชัยศรี  09:21:21 :  
กีรติญา สุภารัตน์  09:10:34 :  
พันธ์ลพ สินธุยา  08:45:49 :  
หนึ่งฤทัย พังแสงสุ  08:43:57 :  
ศิราณี หอมหวล  08:42:57 :  
ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์  08:40:18 :  
ภิญญาพัชญ์ มหิงสา  08:40:14 :  
จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี  08:38:04 :  
ทิพย์วรรณ กาวิละมูล  08:36:49 :  
สริญญา สงวนวงศ์  08:29:38 :  
ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน  08:15:54 :  
สุปราณี แก้วเทียน  07:09:11 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน