เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
นงคราญ มหาวัง  09:49:57 :  
ผริตา วงศ์ไชยลึก  09:35:33 :  
สุชัญญา โกจินอก  09:27:16 :  
พัฒน์ โกจินอก  09:26:15 :  
ศศิวิมล ชัยศรี  09:12:34 :  
เจนจิรา ทะเนาสี  09:12:31 :  
กนกวรรณ ทาแดง  09:05:04 :  
อานนท์ ไชยซาวงค์  09:04:39 :  
ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน  09:01:41 :  
ประพฤติ อำขำ  08:57:20 :  
ธนัดดา บุญมา  08:52:41 :  
ภิญญาพัชญ์ มหิงสา  08:51:48 :  
ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์  08:51:45 :  
จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี  08:51:40 :  
กมลฉัตร ศิริชัย  08:49:15 :  
เชษฐา จอมชัย  08:47:55 :  
พิชญาดา ทะนันไชย  08:47:53 :  
ชมพูนุช เอื้อเฟื้อ  08:46:18 :  
ศิราณี หอมหวล  08:46:08 :  
ดารุณี จันทะเวช  08:45:59 :  
ณัฐณีย์ ดวงแก้วกูล  08:45:49 :  
วุฒิไกร มั่นขัน  08:45:42 :  
สุจารี ตุ้มบัวบาน  08:44:06 :  
สมฤดี ไชยลาภ  08:43:21 :  
สุจิตตรา เพียงโขสง  08:42:57 :  
ณภัทร กระแสร์ญาณ  08:42:19 :  
กานต์ชนก พุ่มเมฆ  08:40:20 :  
จุฑาทิพย์ คันแก่น  08:39:12 :  
ธนกนันท์ กัลยา  08:35:33 :  
ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์  08:35:18 :  
กีรติญา สุภารัตน์  08:34:52 :  
ปภาวรินทร์ บวรสิริ  08:34:14 :  
อนุชา ศรีนวน  08:30:29 :  
สุทธิพร นันติ  08:28:57 :  
นพมาศ สุทันตกุล  08:27:31 :  
หนึ่งฤทัย พังแสงสุ  08:21:06 :  
สริญญา สงวนวงศ์  08:16:55 :  
วัชรียา จินาวงค์  08:05:27 :  
อังคาร โภคารัตน์  08:02:19 :  
นิวัช ออนศรี  07:58:21 :  
จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ  07:57:38,07:55:05 :  
ติ๊บ เมืองมูล  07:39:49 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน