เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  สริญญา สงวนวงศ์ 
  สุธาสินี โถทัย 
  นงคราญ มหาวัง 
  ติ๊บ เมืองมูล 
  ปภาวรินทร์ บวรสิริ 
  กานต์ชนก พุ่มเมฆ 
  พรรัมภา ขวัญยืน 
  ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 
  จันทิรา ปันชัย 
  ศศิวิมล ชัยศรี 
  ประพฤติ อำขำ 
  อังคาร โภคารัตน์ 
  สุชัญญา โกจินอก 
  ณภัทร กระแสร์ญาณ 
  เรือนแก้ว ประพฤติ 
  หนึ่งฤทัย พังแสงสุ 
  จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ 
  ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 
  1 
  ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
  พัฒน์ โกจินอก 
  วิชาญ อนุชนวีระการ 
  กีรติญา สุภารัตน์ 
  เนาวนิตย์ โพธิ์ศรี 
  ธัญญารัตน์ อุดสม 
  ขวัญจิรา เภารัตน์ 
  พีระวิทย์ ยะอนันต์ 
  ศิริพร วรวิรัตน์ 
  ธนกนันท์ กัลยา 
  ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ 
  ทิพากร เรือนยศ 
  ณิฐชัย เชียงโส 
  ณิชนันทน์ เมืองเย็น 
  นิวัช ออนศรี 
  จักรกฤษณ์ ใจเมคา 
  นพมาศ สุทันตกุล 
  อนุวัฒน์ สุทธการ 
  ริมฤทัย พุทธวงค์ 
  สุปราณี แก้วเทียน 
  ผริตา วงศ์ไชยลึก 
  จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี 
  กศิมา สงลักษณ์ 
  สุทธิพร นันติ 
  พจนี พิมล 
  พันธ์ลพ สินธุยา 
  ปิยาภรณ์ ทายะติ 
  จีระวัฒน์ จันทรวงศ์ 
  ปวริศ ใจคำ