เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
40  09:50:38 :  
พันธ์ลพ สินธุยา  09:34:34 :  
ปวริศ ใจคำ  09:18:54 :  
สุปราณี แก้วเทียน  09:18:24 :  
สริญญา สงวนวงศ์  09:09:26 :  
สุธาสินี โถทัย  09:08:54 :  
จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี  09:08:51 :  
จันทิรา ปันชัย  08:59:17 :  
ปิยาภรณ์ ทายะติ  08:56:55 :  
จีระวัฒน์ จันทรวงศ์  08:56:52 :  
ณัฐชนนท์ เรืองประดิษฐ์  08:54:55 :  
ศศิวิมล ชัยศรี  08:54:31 :  
ประพฤติ อำขำ  08:51:54 :  
พงศกร กันทอินทร์  08:51:18 :  
ภัณฑิรา พรมรังษี  08:48:48 :  
พจนี พิมล  08:47:36 :  
นงคราญ มหาวัง  08:45:34 :  
กนกอร โพธิวงศ์  08:45:23 :  
หนึ่งฤทัย พังแสงสุ  08:43:55 :  
อังคาร โภคารัตน์  08:43:45 :  
ณิฐชัย เชียงโส  08:43:04 :  
พีระวิทย์ ยะอนันต์  08:43:01 :  
กานต์ชนก พุ่มเมฆ  08:41:10 :  
อนุวัฒน์ สุทธการ  08:40:42 :  
ทิพากร เรือนยศ  08:39:48 :  
24  08:39:02 :  
ริมฤทัย พุทธวงค์  08:35:26 :  
ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์  08:34:51 :  
ภิญญาพัชญ์ มหิงสา  08:34:45 :  
ธัญญารัตน์ อุดสม  08:32:43 :  
ขวัญจิรา เภารัตน์  08:32:40 :  
นพมาศ สุทันตกุล  08:30:44 :  
27  08:28:17 :  
ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์  08:28:12 :  
ธนกนันท์ กัลยา  08:27:39 :  
ศิริพร วรวิรัตน์  08:27:22 :  
เนาวนิตย์ โพธิ์ศรี  08:27:13 :  
6  08:26:08 :  
ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน  08:25:40 :  
สุทธิพร นันติ  08:21:56 :  
25  08:21:27 :  
14  08:21:18 :  
เยาวเรศ ดวงคันที  08:17:56 :  
13  08:13:35,08:13:34 :  
12  08:13:06 :  
23  08:08:43 :  
10  08:08:29 :  
จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ  08:08:20 :  
ปภาวรินทร์ บวรสิริ  08:06:30 :  
นิวัช ออนศรี  07:55:17 :  
เรือนแก้ว ประพฤติ  07:51:39 :  
สุชัญญา โกจินอก  07:46:30 :  
พัฒน์ โกจินอก  07:46:27 :  
ติ๊บ เมืองมูล  07:29:22 :  
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน