เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  พรรัมภา ขวัญยืน 
  พงศกร กันทอินทร์ 
  วัลลีย์ ฤกษ์ทอง 
  อังคาร โภคารัตน์ 
  นงคราญ มหาวัง 
  ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 
  พจนี พิมล 
  พัฒน์ โกจินอก 
  กีรติญา สุภารัตน์ 
  สุปราณี แก้วเทียน 
  สุชัญญา โกจินอก 
  จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี 
  ประพฤติ อำขำ 
  ผริตา วงศ์ไชยลึก 
  เยาวเรศ ดวงคันที 
  กนกอร โพธิวงศ์ 
  สุธาสินี โถทัย 
  สุทธิพร นันติ 
  ริมฤทัย พุทธวงค์ 
  พันธ์ลพ สินธุยา 
  จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ 
  ติ๊บ เมืองมูล 
  นิวัช ออนศรี 
  ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
  ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 
  เรือนแก้ว ประพฤติ 
  ทิพากร เรือนยศ 
  ปวริศ ใจคำ 
  สริญญา สงวนวงศ์ 
  จันทิรา ปันชัย 
  ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ 
  1