เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  พรรัมภา ขวัญยืน 
  จันทิรา ปันชัย 
  จีระวัฒน์ จันทรวงศ์ 
  ปิยาภรณ์ ทายะติ 
  ผริตา วงศ์ไชยลึก 
  จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี 
  สุธาสินี โถทัย 
  พจนี พิมล 
  กานต์ชนก พุ่มเมฆ 
  นงคราญ มหาวัง 
  ปวริศ ใจคำ 
  อังคาร โภคารัตน์ 
  สริญญา สงวนวงศ์ 
  เยาวเรศ ดวงคันที 
  เรือนแก้ว ประพฤติ 
  จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ 
  พันธ์ลพ สินธุยา 
  กีรติญา สุภารัตน์ 
  ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ 
  หนึ่งฤทัย พังแสงสุ 
  นิวัช ออนศรี 
  ณิฐชัย เชียงโส 
  นพมาศ สุทันตกุล 
  สุทธิพร นันติ 
  อนุวัฒน์ สุทธการ 
  ริมฤทัย พุทธวงค์ 
  สุปราณี แก้วเทียน 
  1 
  เนาวนิตย์ โพธิ์ศรี 
  ศิริพร วรวิรัตน์ 
  ขวัญจิรา เภารัตน์ 
  ธนกนันท์ กัลยา 
  ติ๊บ เมืองมูล 
  ปภาวรินทร์ บวรสิริ 
  ณัฐชนนท์ เรืองประดิษฐ์ 
  ภัณฑิรา พรมรังษี 
  ประพฤติ อำขำ 
  พีระวิทย์ ยะอนันต์ 
  ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 
  ทิพากร เรือนยศ 
  ศศิวิมล ชัยศรี 
  กศิมา สงลักษณ์ 
  พัฒน์ โกจินอก 
  สุชัญญา โกจินอก 
  ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 
  ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
  ธัญญารัตน์ อุดสม 
  กนกอร โพธิวงศ์