เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  ติ๊บ เมืองมูล 
  ปภาวรินทร์ บวรสิริ 
  สุชัญญา โกจินอก 
  ผริตา วงศ์ไชยลึก 
  เรือนแก้ว ประพฤติ 
  อัยลัดดา แก้วชิต 
  กีรติญา สุภารัตน์ 
  พรพิมล ขุนทอง 
  อานนท์ ไชยซาวงค์ 
  กมลฉัตร ศิริชัย 
  ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 
  วัชรียา จินาวงค์ 
  ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 
  จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี 
  ศศิวิมล ชัยศรี 
  ณภัทร กระแสร์ญาณ 
  จักรกฤษณ์ ใจเมคา 
  นงคราญ มหาวัง 
  ดารุณี จันทะเวช 
  วุฒิไกร มั่นขัน 
  จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ 
  เกศรา เทียมทอง 
  หนึ่งฤทัย พังแสงสุ 
  ประพฤติ อำขำ 
  ธัญลักษณ์ พุทธาสอน 
  สุทธิพร นันติ 
  นพมาศ สุทันตกุล 
  อนุชา ศรีนวน 
  นิวัช ออนศรี 
  ธนกนันท์ กัลยา 
  เจนจิรา ทะเนาสี 
  ริมฤทัย พุทธวงค์ 
  สุปราณี แก้วเทียน 
  พัฒน์ โกจินอก 
  สันติภพ สุยะใหญ่ 
  พันธ์ลพ สินธุยา 
  นันทวรรณ บัวหลวง 
  ธนัดดา บุญมา 
  กานต์ชนก พุ่มเมฆ 
  สริญญา สงวนวงศ์ 
  เชษฐา จอมชัย 
  ณัฐณีย์ ดวงแก้วกูล 
  สุจารี ตุ้มบัวบาน 
  สมฤดี ไชยลาภ 
  จุฑาทิพย์ คันแก่น 
  ชมพูนุช เอื้อเฟื้อ 
  ทิพย์วรรณ กาวิละมูล 
  ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
  ศิราณี หอมหวล 
  ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ 
  อังคาร โภคารัตน์