เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  กีรติญา สุภารัตน์ 
  ติ๊บ เมืองมูล 
  ปภาวรินทร์ บวรสิริ 
  ประพฤติ อำขำ 
  จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ 
  จักรกฤษณ์ ใจเมคา 
  ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 
  พันธ์ลพ สินธุยา 
  ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 
  สริญญา สงวนวงศ์ 
  หนึ่งฤทัย พังแสงสุ 
  ศศิวิมล ชัยศรี 
  นงคราญ มหาวัง 
  นพมาศ สุทันตกุล 
  กานต์ชนก พุ่มเมฆ 
  เกศรา เทียมทอง 
  สุชัญญา โกจินอก 
  ชมพูนุช เอื้อเฟื้อ 
  ทิพย์วรรณ กาวิละมูล 
  ขวัญจิรา เภารัตน์ 
  พัฒน์ โกจินอก 
  ณภัทร กระแสร์ญาณ 
  สุทธิพร นันติ 
  ริมฤทัย พุทธวงค์ 
  สันติภพ สุยะใหญ่ 
  ศิริพร วรวิรัตน์ 
  จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี 
  นิวัช ออนศรี 
  เรือนแก้ว ประพฤติ 
  ผริตา วงศ์ไชยลึก 
  ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ 
  ธนกนันท์ กัลยา 
  สุปราณี แก้วเทียน 
  ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
  อังคาร โภคารัตน์ 
  ศิราณี หอมหวล 
  เจนจิรา ทะเนาสี 
  ณิฐชัย เชียงโส 
  พีระวิทย์ ยะอนันต์ 
  ธนากร สุนทรชัยกิจ 
  ธัญญารัตน์ อุดสม