เลือกเวลาปฏิบัติงาน
 

รายงานปฏิบัติงานแสดงรายงานเวลาทำงานประจำเดือน
 

แสดงกราฟเปรียบเทียบเวลามาสาย 3 เดือน
 
   แสดงข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานช่วงเวลา ทั้งหมด ข้อมูล ณ.

วันอังคาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2561 ::

บุคลากรที่มาทำงาน
บุคลากรที่ไม่มาทำงาน
  เรือนแก้ว ประพฤติ 
  กมลฉัตร ศิริชัย 
  ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 
  ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
  นงคราญ มหาวัง 
  ประพฤติ อำขำ 
  สุชัญญา โกจินอก 
  ผริตา วงศ์ไชยลึก 
  พัฒน์ โกจินอก 
  อานนท์ ไชยซาวงค์ 
  พันธ์ลพ สินธุยา 
  ณภัทร กระแสร์ญาณ 
  จิณฑ์พินันท์ วงษ์ตานี 
  ศศิวิมล ชัยศรี 
  กนกวรรณ ทาแดง 
  หนึ่งฤทัย พังแสงสุ 
  กีรติญา สุภารัตน์ 
  สมฤดี ไชยลาภ 
  สุจารี ตุ้มบัวบาน 
  ณัฐณีย์ ดวงแก้วกูล 
  ดารุณี จันทะเวช 
  วุฒิไกร มั่นขัน 
  อัยลัดดา แก้วชิต 
  ริมฤทัย พุทธวงค์ 
  สันติภพ สุยะใหญ่ 
  สุจิตตรา เพียงโขสง 
  ธนัดดา บุญมา 
  นันทวรรณ บัวหลวง 
  จุฑาทิพย์ คันแก่น 
  ธัญลักษณ์ พุทธาสอน 
  เชษฐา จอมชัย 
  พรพิมล ขุนทอง 
  จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ 
  วัชรียา จินาวงค์ 
  เจนจิรา ทะเนาสี 
  กานต์ชนก พุ่มเมฆ 
  นพมาศ สุทันตกุล 
  อนุชา ศรีนวน 
  ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 
  สุทธิพร นันติ 
  ชมพูนุช เอื้อเฟื้อ 
  ศิราณี หอมหวล 
  ธนกนันท์ กัลยา 
  ทิพย์วรรณ กาวิละมูล 
  สุปราณี แก้วเทียน 
  นิวัช ออนศรี 
  ติ๊บ เมืองมูล 
  ปภาวรินทร์ บวรสิริ 
  อังคาร โภคารัตน์ 
  ชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ 
  สริญญา สงวนวงศ์ 
  จักรกฤษณ์ ใจเมคา