Login เข้าใช้งานระบบ

Lost your password?

พุทธพจน์

อย่าคบคนพาล 
 
ระบบตรวจสอบเวลาทำงาน
ข้อมูลที่อยู่ในเวปไซด์นี้เป็นข้อมูลที่อ่านมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลการลาของบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้นการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ต้องตรวจสอบกับทางหน่วยงานโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง
ตรวจสอบการเข้า-ออกงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

   
22 Finger Scans Status

 • สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:20:28
 • สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานผลิตภัณฑ์
  • ที่ตั้ง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานผลิตภัณฑ์
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:21:30
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
  • ที่ตั้ง กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร70ปี
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:17:57
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
  • ที่ตั้ง ตึกอธิการ ทางขึ้นบันได ชั้น 1
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:21:37
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
  • ที่ตั้ง กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 60 ปี
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:21:36
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • ที่ตั้ง สำนักเลขา นอกตึก
  • เวลาอ่านล่าสุด 11 April 2019 9:44:30
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • ที่ตั้ง ภาควิชาดินและปุ๋ย
  • เวลาอ่านล่าสุด 11 April 2019 10:06:53
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • ที่ตั้ง ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
  • เวลาอ่านล่าสุด 08 August 2019 10:05:46
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • ที่ตั้ง สำนักเลขา ในตึก
  • เวลาอ่านล่าสุด 24 April 2019 6:58:41
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ที่ตั้ง ชั้นที่ 1 ตึกพิทยาลงกรณ์
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:25:05
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ที่ตั้ง ชั้นที่ 1อาคาร 25 ปีบริหารธุรกิจ
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:25:30
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
  • ที่ตั้ง อาคารพนม สมิตานนท์
  • เวลาอ่านล่าสุด 07 July 2016 17:20:15
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
  • ที่ตั้ง อาคารเรียนรวม
  • เวลาอ่านล่าสุด 31 July 2019 10:19:08
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
  • ที่ตั้ง อาคารเรียนรวม 80ปี
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:23:44
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
  • ที่ตั้ง ตึกบุญรอด
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:23:24
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
  • ที่ตั้ง ตึกอธิการ ทางขึ้นบันได ชั้น 1
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:21:37
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • ที่ตั้ง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • เวลาอ่านล่าสุด 14 May 2019 10:20:12
 • คณะศิลปะศาสตร์
  • ที่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:18:52
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • ที่ตั้ง คณะเศรษฐศาสตร์
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:19:28
 • คณะเทคโนโลยีการประมง
  • ที่ตั้ง หน้าห้องธุรการ
  • เวลาอ่านล่าสุด 26 September 2017 10:55:15
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ที่ตั้ง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:25:41
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ที่ตั้ง งานบริหาร
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:19:06
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ที่ตั้ง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:24:42
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:20:28
 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:20:28
 • ศูนย์ภาษา
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:20:28
 • กองวิเทศสัมพันธ์
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:20:28
 • ศูนย์ประสานงานแม่โจ้-แพร่
  • ที่ตั้ง ตึกอธิการ ทางขึ้นบันได ชั้น 1
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:21:37
 • สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  • ที่ตั้ง กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร70ปี
  • เวลาอ่านล่าสุด 18 August 2019 0:17:57