Login เข้าใช้งานระบบ

Lost your password?

พุทธพจน์

อย่าคบคนพาล 
 

*กรุณา Login ก่อนการใช้งาน

ระบบตรวจสอบเวลาทำงาน
ข้อมูลที่อยู่ในเวปไซด์นี้เป็นข้อมูลที่อ่านมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลการลาของบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้นการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ต้องตรวจสอบกับทางหน่วยงานโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง
ตรวจสอบการเข้า-ออกงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

   
18 Finger Scans Status

  • ฟาร์มมหาวิทยาลัย
    • ที่ตั้ง ฟาร์มมหาวิทยาลัย ทางขึ้นบันได ชั้น 1
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:28:10
  • สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานผลิตภัณฑ์
    • ที่ตั้ง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานผลิตภัณฑ์
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:22:34
  • สำนักงานมหาวิทยาลัย
    • ที่ตั้ง กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร70ปี
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:19:59
  • สำนักงานมหาวิทยาลัย
    • ที่ตั้ง ตึกอธิการ ทางขึ้นบันได ชั้น 1
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:22:39
  • สำนักงานมหาวิทยาลัย
    • ที่ตั้ง กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 60 ปี
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:22:34
  • สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
    • ที่ตั้ง อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:22:10
  • สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
    • ที่ตั้ง อาคารอำนวยยศสุข
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:28:20
  • สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
    • ที่ตั้ง กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร70ปี
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:19:59
  • คณะบริหารธุรกิจ
    • ที่ตั้ง ชั้นที่ 1อาคาร 25 ปีบริหารธุรกิจ
    • เวลาอ่านล่าสุด 26 March 2020 13:38:40
  • คณะบริหารธุรกิจ
    • ที่ตั้ง ชั้นที่ 1 ตึกพิทยาลงกรณ์
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:27:37
  • วิทยาลัยนานาชาติ
    • ที่ตั้ง อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 2
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:28:13
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
    • ที่ตั้ง อาคารเรียนรวม 80ปี
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:25:36
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
    • ที่ตั้ง ตึกบุญรอด
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:25:09
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
    • ที่ตั้ง ตึกอธิการ ทางขึ้นบันได ชั้น 1
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:22:39
  • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
    • ที่ตั้ง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:21:15
  • คณะศิลปะศาสตร์
    • ที่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:05:51
  • คณะเศรษฐศาสตร์
    • ที่ตั้ง คณะเศรษฐศาสตร์
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:21:33
  • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
    • ที่ตั้ง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:28:08
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    • ที่ตั้ง งานบริหาร
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:20:49
  • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
    • ที่ตั้ง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:27:02
  • ศูนย์ประสานงานแม่โจ้-แพร่
    • ที่ตั้ง ตึกอธิการ ทางขึ้นบันได ชั้น 1
    • เวลาอ่านล่าสุด 10 April 2020 0:22:39