Login เข้าใช้งานระบบ

Lost your password?

พุทธพจน์

อย่าคบคนพาล 
 
ระบบตรวจสอบเวลาทำงาน
ข้อมูลที่อยู่ในเวปไซด์นี้เป็นข้อมูลที่อ่านมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลการลาของบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้นการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ต้องตรวจสอบกับทางหน่วยงานโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง
ตรวจสอบการเข้า-ออกงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

   
20 Finger Scans Status

 • สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:12:57
 • สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานผลิตภัณฑ์
  • ที่ตั้ง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานผลิตภัณฑ์
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:13:30
 • สำนักงานอธิการบดี
  • ที่ตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร70ปี
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:08:44
 • สำนักงานอธิการบดี
  • ที่ตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 60 ปี
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:13:33
 • สำนักงานอธิการบดี
  • ที่ตั้ง ตึกอธิการ ทางขึ้นบันได ชั้น 1
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:13:45
 • กองกลาง
  • ที่ตั้ง บัณทิตวิทยาลัย
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:10:41
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • ที่ตั้ง สำนักเลขา ในตึก
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:08:49
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • ที่ตั้ง ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:08:58
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • ที่ตั้ง สำนักเลขา นอกตึก
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:12:22
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • ที่ตั้ง ภาควิชาดินและปุ๋ย
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:12:11
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ที่ตั้ง ชั้นที่ 1 หน้าห้องสำนักงาน
  • เวลาอ่านล่าสุด 15 January 2018 8:23:11
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
  • ที่ตั้ง อาคารพนม สมิตานนท์
  • เวลาอ่านล่าสุด 07 July 2016 17:20:15
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
  • ที่ตั้ง อาคารเรียนรวม
  • เวลาอ่านล่าสุด 21 May 2017 13:25:16
 • บัณทิตวิทยาลัย
  • ที่ตั้ง บัณทิตวิทยาลัย
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:10:41
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • ที่ตั้ง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:10:58
 • คณะศิลปะศาสตร์
  • ที่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:09:30
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • ที่ตั้ง คณะเศรษฐศาสตร์
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:11:51
 • คณะเทคโนโลยีการประมง
  • ที่ตั้ง หน้าห้องธุรการ
  • เวลาอ่านล่าสุด 26 September 2017 10:55:15
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ที่ตั้ง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:10:11
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ที่ตั้ง งานบริหาร
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:10:45
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ที่ตั้ง คณะสัตวศาสตร์
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:11:05
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:12:57
 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:12:57
 • ศูนย์ภาษา
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:12:57
 • กองวิเทศสัมพันธ์
  • ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:12:57
 • ศูนย์ประสานงานแม่โจ้-แพร่
  • ที่ตั้ง ตึกอธิการ ทางขึ้นบันได ชั้น 1
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:13:45
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
  • ที่ตั้ง ตึกอธิการ ทางขึ้นบันได ชั้น 1
  • เวลาอ่านล่าสุด 16 January 2018 20:13:45